Dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây

 Khoản 30 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020 quy định các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng như sau:

 “ Điều 89. Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng

 2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

 …c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này”.

 Theo đó Điều 131 Luật xây dựng sửa đổi 2020, công trình tạm được định nghĩa như sau:

 “ Điều 131. Xây dựng công trình tạm

 1. Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các mục đích sau:

 a) Thi công xây dựng công trình chính;

 b) Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định tại khoản 2 Điều này.

 2. Đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm.

 3. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm. Trường hợp công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định.

 4. Công trình xây dựng tạm phải được phá dỡ khi đưa công trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của công trình. Chủ đầu tư được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tiếp tục khai thác sử dụng công trình xây dựng tạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu công trình phù hợp với quy hoạch; bảo đảm các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.”.

 Như vậy, trả lời cho câu hỏi trên, làm nhà tạm bằng tôn được miễn giấy phép xây dựng nếu nhà tôn đó được xây dựng để thi công xây dựng công trình chính hoặc sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/huyện phê duyệt. Riêng nhà tôn sử dụng cho việc tổ chức sự kiện thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và trong thời gian tồn tại của công trình tạm.

 Như vậy, nếu nhà bằng tôn được xây dựng nhằm mục đích để thi công xây dựng công trình chính thì được miễn giấy phép xây dựng.

 Nếu nhà bằng tôn được xây dựng để sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm.

 Tag: dựng nhà tôn có phải xin giấy phép xây