Hồ sơ và thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D thực hiện như thế nào

 Hồ sơ và thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D thực hiện như thế nào?

 Cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thực hiện công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế như sau:

 (1) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định 98/2021/NĐ-CP như sau:

 Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được lập thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau:

 – Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

 – Bản kê khai nhân sự;

 – Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán;

 – Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định này. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất.

 (2) Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo khoản 2 Điều 41 Nghị định 98/2021/NĐ-CP như sau:

 – Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm mua bán.

 – Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy định của Bộ Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn đặt trụ sở cơ sở mua bán trang thiết bị y tế đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

 – Trong quá trình hoạt động cơ sở mua bán có trách nhiệm lập văn bản thông báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật các tài liệu đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi các thông tin trong hồ sơ công bố.

  

  

  

  

  

 Tag: sản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế