Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương

 Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền lương

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG

 NGƯỜI ỦY QUYỀN:

 – Họ và tên: ………………………..Năm sinh: ………………………………………..

 – Số CMND: ……………….. Cấp ngày:…………….. Tại:……………………………

 – Số điện thoại: …………………………………………………………………………

 – Nơi công tác: ………………………………………………………………………….

 – Hưởng chế độ với số tiền thời điểm hiện tại là:

 Bằng số: …………………………………………………………………..……………

 Bằng chữ: ………………………………………………………………………………

 Tôi đồng ý ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………. lĩnh thay lương.

 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 – Họ và tên: …………………………………..Năm sinh: ……………………………..

 – Số CMND: ……………….. Cấp ngày:……………….. Tại:…………………………

 – Số điện thoại: …………………………………………………………………………

 – Nơi công tác: ………………………………………………………………………….

 – Mối quan hệ với người cho lĩnh thay lương: ……………………………………..….

 – Thời hạn lĩnh thay: từ ngày …. tháng ….. năm …… đến ngày … tháng … năm …

 – Nơi lĩnh: ………………………………………………………………..……………

 Tôi xin cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ lương. Trong trường hợp Người ủy quyền về công tác hoặc có lý do khác, tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả lương và kế toán.

……, ngày…tháng…năm…
Chữ ký của người lĩnh thay
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký của người hưởng lương
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của chính quyền địa phương
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Chứng thực ông/bà …………………………………………………………………

 CMND số: ……………………………….., cấp ngày: ………………………..….

 Tại: …………………………………………………………….đã ký trước mặt tôi.

 Số chứng thực: …………………………… Quyển số …………………….SCT/CK

 Nơi công tác ………………………………….., Ngày ….. tháng ….. năm …..

 Cách viết giấy ủy quyền nhận tiền lương

 Khi làm mẫu ủy quyền nhận tiền lương bạn cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu giấy ủy quyền nêu trên.

  

  

 Tag: hưu mới nhất đơn lấy thủ tục lãnh ty trợ bhxh giây quyền\ giaays giay giaấy giáy uỷ mau mâu maẫu mẩu mãu mấu