Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương pháp quản lý

Quản lý xã hội bằng pháp luật là phương pháp quản lý

 dân chủ và hiệu quả nhất

Vì sao nhà nước phải quản lý xã hội bằng pháp luật

 Để quản lý dân chủ và hiệu quả nhất

Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật như thế nào

 Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự xã hội, bằng cách thực thi các quy tắc và luật lệ.

 Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật bằng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các vấn đề trong xã hội, ví dụ: Khiếu nại các quyết định hành chính, giao thông đường bộ, giáo dục,… Nhờ đó các vấn đề này được giải quyết thống nhất, theo quy định của pháp luật.