Quy định về ủy quyền

 Ủy quyền là hoạt động có thể diễn ra ở rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiê, quy định chung về ủy quyền được ghi nhận tại Bộ luật dân sự. Luật DeHa xin chia sẻ quy định về ủy quyền của Bộ luật dân sự để bạn tham khảo.

 Ủy quyền là gì

 Ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

 Giấy ủy quyền là gì

 Giấy ủy quyền là một dạng của hợp đồng ủy quyền nên có thể hiểu như hợp đồng ủy quyền.

 Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 Giấy ủy quyền tiếng anh là gì

 Giấy ủy quyền: authorization letter

 Người được ủy quyền là gì? Bên được ủy quyền là gì

 Người được ủy quyền  hoặc bên được ủy quyền là người được thay mặt, nhân danh bên ủy quyền để thực hiện các công việc một cách hợp pháp do một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó giao cho. Trong đó, hình thức ủy quyền được hai bên thỏa thuận là bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

 Công chứng ủy quyền là gì

 Công chứng hợp đồng ủy quyền là việc hợp đồng ủy quyền được cơ quan tổ chức có thẩm quyền ( UBND xã, phường hoặc văn phòng công chứng) chứng nhận tính xác thực của hợp đồng ủy quyền được các bên giao kết.

 Thủ tục làm giấy ủy quyền

 Để làm giấy ủy quyền các bên cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ liên quan đến ủy quyền.

 Làm giấy ủy quyền cần những gì ? Thông thường cần chuẩn bị giấy tờ sau:

 • CMND của hai bên
 • sổ hộ khẩu
 • Giấy đăng ký kết hôn
 • Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu ( đăng ký xe/ giấy chứng nhận quyền sử đụng đất….)
 • Các giấy tờ khác liên quan đến công việc ủy quyền

 Đối với những trường hợp ủy quyền mà pháp luật yêu cầu phải công chứng thì các bên thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền tại UBND xã, phường hoặc văn phòng công chứng.

 Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

 Bên ủy quyền (Bên A): Ông/ bà: ……………………………

 Là người đại diện theo pháp luật của: CÔNG TY ……….

 Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………….

 Bên nhận ủy quyền (Bên B):

 Ông/ bà: …………………………………….

 Ngày sinh: ……………………………………

 CMND số: …………………………………..

 Nơi cấp: …………………………………….

 Cấp ngày: …………………………………..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………..

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

 Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 1. …………………………………….
 2. …………………………………….
 3. ……………………………………

 ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 Kể từ ngày tháng năm đến ngày … tháng …. năm 20….

 ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 2. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

 ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào giấy ủy quyền này
 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

  ……. ngày … tháng … năm …

Người ủy quyền

 (Kí, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

 (Kí, ghi rõ họ tên)

 Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 GIẤY ỦY QUYỀN

 Bên ủy quyền (Bên A):

 Ông/ bà: …………………………………….

 Ngày sinh: ……………………………………

 CMND số: …………………………………..

 Nơi cấp: …………………………………….

 Cấp ngày: …………………………………..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………..

 Bên nhận ủy quyền (Bên B):

 Ông/ bà: …………………………………….

 Ngày sinh: ……………………………………

 CMND số: …………………………………..

 Nơi cấp: …………………………………….

 Cấp ngày: …………………………………..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………..

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

 Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 1. …………………………………….
 2. …………………………………….
 3. ……………………………………

 ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 Kể từ ngày tháng năm đến ngày … tháng …. năm 20….

 ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 2. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong giấy ủy quyền này

 ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết giấy ủy quyền này
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào giấy ủy quyền này
 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

  ……. ngày … tháng … năm …

Người ủy quyền

 (Kí, ghi rõ họ tên)

Người nhận ủy quyền

 (Kí, ghi rõ họ tên)

 Mẫu giấy ủy quyền tiếng anh

 GIẤY ỦY QUYỀN / letter of authorization

 V/v giao, nhận chứng từ / Delivering and receiving payment document

 1. Địa danh, dated ………………………

 –  Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005.

 Pursuant to the Civil Code of the Socialist Republic of Vietnam issued on 2005

 –  Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành.

 Pursuant to current Laws.

 I/ Bên ủy quyền (Bên A)/ Mandator (hereinafter referred to as “Party A”)

 Họ và tên khách hàng / Full Name of Customer : ……………………………………………….

 Số CMND/Hộ chiếu/ ID No./Passport Number: …………………………………………………

 Ngày cấp/ Dated: ……………………………..

 Nơi cấp/ Issued at: ……………………………….

 Địa chỉ/ Address: …………………………………………………………………………………..

 Điện thoại/ Telephone Number: ………..………………………………………………………….

 Email:………………………………………………………………………………………………

 II/ Bên được ủy quyền (Bên B)/ Authorized Party (hereinafter referred to as “Party B”): CÔNG TY CHỨNG KHOÁN / Securities Company ……………………………………………

 Người đại diện / Representative: …………………………………………………………………………..

 Chức vụ / Position: ………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ/ Address:……………………………………………………………………………………

 Điện thoại/ Phone Number:…………………………………………………………………………

 Số Fax/ Fax Number:………………………………………………………………………………

 III/ Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

 –   Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện việc giao, nhận các giấy tờ thanh toán giao dịch liên quan đến các tài khoản tiền gửi của bên A mở tại các Chi nhánh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. / Party A authorizes Party B to deliver and receive all payment documents related to Party A’s accounts opened at all branches of the Bank for Investment and Development of Vietnam JSC (BIDV).

 • Bên B được ủy quyền lại cho các nhân viên của bên B để thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên. / Party B’s staffs are allowed to conduct above authorization
 • Bên B có trách nhiệm thông báo danh sách các nhân viên thực hiện nội dung trên cho Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nam Kỳ Khởi Nghĩa. / Party B has to inform BIDV – Nam Ky Khoi Nghia branch of specific staffs to conduct above authorization

 IV/ Thời hạn ủy quyền/ Period of Authorization:

 • Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực từ ngày ký đến ngày đăng ký lại. / This Authorization is irrevocable and effective as from the signing date to the date of re-registration.
 • Giấy ủy quyền này được lập thành 02 (hai) bản. Mỗi bên giữ một bản có hiệu lực như nhau. Trong trường hợp có sự hiểu không đồng nhất giữa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì tiếng Việt được ưu tiên. / This Authorization shall be made into two (02) Each party keeps one (01) copy of equal validity. In case of having any conflict between Vietnamese and English language, Vietnamese shall be prevailed.

  

            Bên ủy quyền                                                       Bên được ủy quyền

            The Mandator                                        For and on Behalf of the Authorized Party

 Cách viết giấy ủy quyền

 Giấy ủy quyền cần được điền đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu nêu trên

  

  

 tag: uỷ thừa nhà giây giáy maẫu 2020 đơn tay thư bằng hoợp biên