Từ vựng tiếng anh pháp lý

Từ vựng tiếng anh pháp lý

Từ vựng tiếng Anh về các cơ quan hành pháp, tòa án

  • Advocate (ˈædvəkət): Luật sư
  • Attorney in fact (əˈtɜːni ɪn fækt): Luật sư đại diện pháp lý cho cá nhân
  • Attorney (əˈtɜːni): Luật sư
  • Attorney at law (əˈtɜːni ət lɔː): Luật sư hành nghề
  • Attorney general (əˈtɜːni ˈdʒenrəl): Luật sư/ ủy viên công tố liên bang, Bộ trưởng tư pháp
  • District attorney (ˈdɪstrɪkt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố bang
  • Barrister (ˈbærɪstə(r)): Luật sư tranh tụng
  • Court, law court, court of law (kɔːt): Tòa án
  • Criminal court (ˈkrɪmɪnl kɔːt): Tòa hình sự
  • Civil court (ˈsɪvl kɔːt): Tòa dân sự
  • County court (ˈkaʊnti kɔːt): Tòa án quận
  • Court of appeal / Appellate court (kɔːt əv əˈpiːl): Tòa án phúc thẩm/ chung thẩm/ thượng thẩm
  • Court-martial ( kɔːt ˈmɑːʃl): Tòa án quân sự
  • Court of claims (kɔːt əv kleɪm): Tòa án khiếu nại
  • County attorney (kɔːt əˈtɜːni): Luật sư/ủy viên công tố hạt
  • Counsel for the prosecution/ prosecuting counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə ˌprɒsɪˈkjuːʃn): Luật sư bên nguyên
  • Counsel for the defence/ defence counsel (ˈkaʊnsl fə(r) ðə dɪˈfens): Luật sư bào chữa
  • Counsel (ˈkaʊnsl): Luật sư
  • Executive power (ɪɡˈzekjətɪv ˈpaʊə(r)): Quyền hành pháp
  • Executive (ɪɡˈzekjətɪv): Thuộc hành pháp (tổng thống/ thủ tướng)
  • High court of justice (haɪ kɔːt əv ˈdʒʌstɪs): Tòa án tối cao
  • Judicial power (dʒuˈdɪʃl ˈpaʊə(r)): Quyền tư pháp
  • Judicial (dʒuˈdɪʃl): Thuộc tòa án (tòa án)
  • Judge (dʒʌdʒ): Chánh án, quan tòa
 • Lawyer (ˈlɔɪə(r)): Luật sư
 • Legislative power (ˈledʒɪslətɪv ˈpaʊə(r)): Quyền lập pháp
 • Legislative (ˈledʒɪslətɪv): Thuộc lập pháp (quốc hội)
 • Magistrates’ court (ˈmædʒɪstreɪt kɔːt): Tòa sơ thẩm
 • Magistrate (ˈmædʒɪstreɪt): Thẩm phán, quan tòa

Để biết nhiều thuật ngữ chuyên ngành luật học là gì , bạn có thể tra cứ từ điển chuyên ngành luật học để nắm rõ hơn về từ ngữ và văn phong trong lĩnh vực luật.