Dịch Vụ Giải Thể Chi Nhánh

 Giải thể chi nhánh có thể là hành động giúp tổ chức hoạt động hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép họ tập trung vào năng lực cốt lõi có thể dẫn đến cải thiện dịch vụ khách hàng, ra quyết định tốt hơn và tăng lợi nhuận.

Thủ tục giải thể chi nhánh

 Bước 1 : Đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên Cổng thông tin quốc gia.

 Bước 2 : Xác nhận không có nợ thuế xuất nhập khẩu ở Tổng cục hải quan ( nếu có đăng ký xuất nhập khẩu )

 Bước 3 : Nộp hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

 Bước 4 : Hoàn tất nghĩa vụ thuế của chi nhánh.

 Bước 5 : Trả con dấu chi nhánh hoặc xác nhận không sử dụng dấu ở cơ quan công an.

 Bước 6 : Trả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Hồ sơ giải thể chi nhánh gồm những gì

 Hồ sơ giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc gồm các phần :

 • Hồ sơ giải thể – khóa mã số thuế nộp cho cơ quan thuế quản lý
 • Hồ sơ về dấu bên công an ( nếu có)
 • Hồ sơ trả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Dịch vụ giải thể chi nhánh

 Hiện nay deha law đã và đang cung cấp dịch vụ:

 • Tư vấn pháp luật về giải thể chi nhánh phụ thuộc, chi nhánh độc lập
 • Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán
 • Tư hồ sơ khai thuế để giải thể
 • Tư vấn hồ sơ quyết toán thuế để giải thể
 • Tư vấn về hóa đơn khi giải thể
 • Tư vấn thanh lý tài sản trước khi giải thể
 • Tư vấn xử lý nợ phải trả trước khi giải thể.

 Deha law hân hạnh được phục vụ quý khách

 

Một số vấn đề liên quan đến giải thể chi nhánh

Thông báo giải thể chi nhánh

TÊN DOANH NGHIỆP

  

  

 Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

  

 ……, ngày…… tháng…… năm ……

 THÔNG BÁO

 Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

 địa điểm kinh doanh

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

 Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

 địa điểm kinh doanh sau:

 1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………

 Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………….

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………..

 Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

 1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………..

 Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

 Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

 Điện thoại (nếu có): …………………….. Fax (nếu có): ………………….

 Email (nếu có): …………………………… Website (nếu có): …………….

 1. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

 Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………

 Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………….

 Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..

 Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

 1. Lý do chấm dứt hoạt động:………………………………………………………

 Doanh nghiệp cam kết:

 – Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

 – Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

  

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP/

 NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

 (Ký và ghi họ tên)[1]

  

 [1] – Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

 – Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu biên bản họp giải thể chi nhánh

TÊN DOANH NGHIỆP
————-
Số: 01/BBH-HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Hà Nội, ngày… tháng … năm …

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

 CÔNG TY CỔ PHẦN ………….., mã số doanh nghiệp: ……………, địa chỉ trụ sở chính: ………………………………., tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:

 – Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

 – Địa điểm họp: địa chỉ số ……………………………………………

 – Thành phần tham dự:

 1. Ông/Bà ……………… – Chủ tịch hội đồng quản trị
 2. Ông/Bà ………………… – Thành viên Hội đồng quản trị.
 3. Ông/Bà ………………… – Thành viên Hội đồng quản trị.

 – Vắng mặt: 0

 – Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ……………………

 – Thư ký cuộc họp: Ông/Bà ……………………….

 Ông/Bà ……………………… (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

 A. Nội dung cuộc họp:

 Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

 Tên chi nhánh: ……………………………..

 Mã số thuế: ……………………             Ngày cấp: …………………….

 Nơi cấp: ………………………………

 Địa chỉ trụ sở: ……………………………….

 Lý do chấm dứt hoạt động chi nhánh: Chi nhánh doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh.

 B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

 Phương thức biểu quyết: giơ tay biểu quyết

 Hoàn toàn đồng ý với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại mục A nêu trên.

 C. Biểu quyết:

 – Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ….. phiếu

 – Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …. phiếu

 – Tổng số phiếu tán thành: ….. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

 – Tổng số phiếu không tán thành: ……… phiếu

 – Tổng số phiếu không có ý kiến: ……….phiếu

 D. Hội đồng quản trị quyết định:

 – Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tại mục A nêu trên.

 – Giao cho ông/bà …………………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Cuộc họp kết thúc vào lúc ………giờ ………. phút cùng ngày.

 Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

 (Ký, ghi rõ họ tên)

……………….. ………………… ………………………

Mẫu quyết định giải thể chi nhánh

 TÊN DOANH NGHIỆP                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số:……………/QĐ                                       Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc

 —————

 Hà Nội, ngày………… tháng……… năm………..

 CHỦ SỞ HỮU

 (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

 (V/v chấm dứt hoạt động chi nhánh)

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

 – Căn cứ Nghị định và thông tư hướng dẫn luật doanh nghiệp;

 – Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh và doanh nghiệp

  

 QUYẾT ĐỊNH

  

 Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………………………………………………………………….

 – Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….

 – Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

 Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

 …………………………………………………………………………………………………………………….

 Điều 3: Doanh nghiệp …………… chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

 Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

  

 CHỦ SỞ HỮU (hoặc CHỦ TỊCH CÔNG TY

 hoặc CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN)

 (Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  

  

 Nơi nhận:

 – Các chủ nợ

 – Người lao động

 – Cơ quan Thuế

 – Lưu

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: văn hạch cửa tnhh thuủ