DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

 Công nghệ mới, xu hướng truyền thông xã hội và sự thay đổi kinh tế đều có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Để duy trì tính cạnh tranh trong thế giới ngày nay, Doanh nghiệp do đó cần phải có khả năng thay đổi để thích ứng nhanh chóng và hiệu quả.

Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh: bổ sung ngành nghề, rút ngành nghề, thay đổi ngành nghề kinh doanh chính, thay đổi chi tiết ngành nghề
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Tăng giảm vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.
 • Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: số điện thoại, fax, email, wesite, giấy tờ pháp lý cá nhân của cổ đông/thành viên công ty/người đại diện theo pháp luật
 • Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

 Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

 Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh với Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, xử lý nếu có sai xót

 Bước 3: Nhận giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

 Bước 4: Làm các thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh (thay đổi mẫu dấu, nộp mẫu 08 đối với trường hợp thay đổi địa chỉ, gửi công văn nên thuế, chốt và chuyển bảo hiểm xã hội nếu chuyển địa chỉ, sửa đổi, bổ sung vào sổ cổ đông/ sổ thành viên…). Tùy vào phương thức thay đổi đăng ký kinh doanh mà thủ tục sau này của doanh nghiệp sẽ khác nhau

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

 Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

 a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

 a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 b) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2020, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;

 c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.

 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

 a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

 b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

 c) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020.

 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp

 a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

 c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 d) Đối với công ty TNHH 2 thành viên thì thêm danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.

 Hãy liên hệ với Deha law để được tư vấn kĩ hơn về hồ sơ thủ tục thay đổi.

Thay đổi giấy phép kinh doanh ở đâu

 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

 Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh 5-7 ngày làm việc, ngoài ra quý khách có thể lựa chọn dịch vụ làm nhanh trong 3 ngày.

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.

 

Một số câu hỏi liên quan đến thay đổi giấy phép kinh doanh

 Thay đổi giấy phép kinh doanh có phải đăng báo

 Với những doanh nghiệp thay đổi ít theo hướng bổ sung thông tin liên hệ, xin giấy phép xnk… thì không cần đăng báo.

 Còn đối với hầu hết các trường hợp như: tăng giảm vốn, bổ sung ngành nghề… thì phải đăng báo.

 Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu

 Những trường hợp phải đổi dấu khi thay đổi đăng ký kinh doanh:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác quận/huyện/tỉnh/thành phố
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp

 Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

 Doanh nghiệp thay đổi cổ đông thì sẽ không phải thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải nộp mẫu 08

 Theo quy định của Thông tư số 156/2013/TT-BTC khi có sự thay đổi thông tin số tài khoản, thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi tên công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh hay thay đổi thông tin đăng ký thuế, công ty anh sẽ phải nộp tờ khai theo mẫu 08 cho cơ quan quản lý thuế

 Mẫu 08 thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu số: 08-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————————-

TỜ KHAI
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
□ Doanh nghiệp, hợp tác xã □ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác

 1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ trụ sở chính:
4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):
4a. Tên:
4b. Mã số thuế:
4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                                    ngày

 Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Ch tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:
Ví dụ:
– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT
– ……………………………II– B sung thông tin:
Ví dụ:
– Bảng kê BK02-ĐK-TCT
– …………………………..
124 Lò Đúc – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

 Bổ sung đơn vị phụ thuộc…

 Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: ……..
…., ngày: …./…../……………
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 Ghi chú:
– Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.
– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.
– Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

 Lệ phí thay đổi giấy phép kinh doanh

 – 100.000 đồng/lần, nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp (Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016). – Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 215/2016/TT-BTC). – 300.000 đồng/lần (Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông tư 215/2016/TT-BTC).

 Mẫu giấy ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 —-oo0oo—-

 GIẤY ỦY QUYỀN

 Bên ủy quyền (Bên A):

 Ông (Bà): …………………………..    Chức danh: ……………………………..

 Là người đại diện theo pháp luật của …………………………………………………………………

 Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

 Mã số thuế: ………………….    Cấp ngày: …………………   Nơi cấp: …………………………………

 Bên được ủy quyền (Bên B):

 Ông (Bà):…………………………    Ngày sinh: ………………………………………………………….

 Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………………

 Cấp ngày:…………………………                Nơi cấp: ……………………………………………………

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

 Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

 ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc.

 ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.
 2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
 3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

 ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Thù lao ủy quyền : ủy quyền này không có thù lao.
 4. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

                                                                                    ………….., ngày…… tháng…….năm………

Bên ủy quyền

 (ký, ghi rõ họ tên)

  

  

 ………………………

Bên được ủy quyền

 (ký, ghi rõ họ tên)

  

  

 ……………………….

 Thủ tục sau khi thay đổi giấy phép kinh doanh

 • Thay đổi mẫu dấu (nếu trong trường hợp bắt buộc)
 • Nộp mẫu 08 đối với trường hợp thay đổi địa chỉ
 • Gửi công văn nên thuế (nếu trong trường hợp bắt buộc)
 • Chốt và chuyển bảo hiểm xã hội nếu chuyển địa chỉ
 • Sửa đổi, bổ sung vào sổ cổ đông/ sổ thành viên (nếu trong trường hợp bắt buộc)

 Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

CÔNG TY ………

 —–Số 01/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày …. tháng …. năm 2019

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020

 – Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ……….. đã được các thành viên thông qua;

 – Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …../……/…… về việc thay đổi địa chỉ của công ty.

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều  1: Thay đổi địa chỉ công ty từ ………………………………………………………… đến địa chỉ …………………………………………………………….

 –  Sửa Điều 3 trong Điều lệ CÔNG TY ………………….. như sau:

 Địa chỉ trụ sở chính công ty: ………………………………………………

  

 Điều 2: Giao cho Ông/Bà …………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

  

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
– Như điều 3;- Lưu. (ký, đóng dấu ghi rõ họ và tên)
…………………..

 Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận

 Tham khảo tại: https://docs.google.com/document/d/1Ix0bVG2J_DCktlYOa21tQqxDTUIJ74I0/edit

 Khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên hợp danh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp
 • Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
 • Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
 • Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết
 • Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
 • Thay đổi nội dung đăng ký thuế
 • Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, Thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền
 • Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách, công ty nhận sáp nhập
 • Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 • Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
 • Thay đổi người đứng tên trên giấy phép kinh doanh, số điện thoại, cmnd của chủ doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 Tag: đang doi dang ky dic vu dich giay phep tphcm giá gia re ha noi 2021 cách mtv dẫn 2017 kiện muốn xuất khẩu biểu mở gpkd bo nganh nghe dia thu tuc them luattrinam thư cccd tren đức ho so nguoi ten trình moi nhat rẻ giam doc chiếu