Thành lập chi nhánh công ty

 Chi nhánh công ty là phần mở rộng của công ty hiện có. Nó có thể được thành lập ở một quốc gia hoặc thành phố khác để mở rộng kinh doanh và tiếp cận khách hàng mới. Chìa khóa để thành lập chi nhánh là tìm đúng địa điểm, tìm nhân viên có năng lực và đảm bảo rằng công ty có khả năng phát triển rực rỡ hơn nữa.

 Định nghĩa chi nhánh công ty theo điều luật doanh nghiệp 2020

 Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 b) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

 c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

 Quy định về thành lập chi nhánh công ty ở nước ngoài

 Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Quyết định thành lập chi nhánh công ty cổ phần

 CÔNG TY CỔ PHẦN…(1)…
Số ../…/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày …  tháng ..  năm ….

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày  2020;

 – Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

 – Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện của công ty

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều  1:

 Thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………… (1) ……………………

 Địa chỉ  ……………………………… (2) …………………………………………

 Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

 ……………………………………… (3) …………………………………………

 Do ông/bà : ………………………… (4) …………………………………………..

 Chứng minh nhân dân số……… (5) ……………ngày cấp…………………………

 Nơi cấp …………………………………………………………………………….

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………… (6) ………

 Chỗ ở hiện tại……….……………… (7) ………………………………………….

 Làm người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện

 Điều 2: Ông  … (8) …………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                   

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
Như điều 3;

 – Lưu.

  

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

 Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty của Deha law là một lựa chọn cho những ai muốn mở rộng hoạt động kinh doanh và thâm nhập thị trường mới. Chúng tôi là đơn vị chuyên tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Nếu quý khách có nhu cầu thành lập chi nhánh, hãy liên hệ với chúng tôi để được phục vụ

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: tnhh tỉnh nên con hay mtv thêm mẫu vốn cách 2 hướng dẫn kiện 1 gì