Cách viết giấy giới thiệu của công ty

 Giấy giới thiệu là văn bản của công ty ban hành cấp cho nhân viên của công ty để đi làm việc với đối tác, cơ quan khác. Giấy giới thiệu có mục đích xác nhận người được giới thiệu là nhân viên của công ty.

 Cách viết giấy giới thiệu của công ty

 Trong giấy giời thiệu cần viết đầy đủ các thông tin về tên công ty, địa chỉ công ty, họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ pháp lý cá nhân, ngày cấp nơi cấp, nơi cử đến làm việc, mục đích làm việc, ngày tháng, thời hạn có hiệu lực của giấy giới thiệu, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu công ty……Ngoài ra giấy giới thiệu cũng có thể có các nội dung khác theo nhu cầu của từng công ty.

 Mẫu giấy giới thiệu của công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…
Vv:……………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

 Kính gửi:………………………………………………………

 …………………………………(2)……………………………………………………………………………..

 Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………………

 Chức vụ: ………………………………………………………………..…………………….

 Được cử đến (6): …………………………………………………………………………….

 Về việc: ………………………………………………………………………………………..

 Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu)

 (1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.

 Giấy giới thiệu công ty làm sổ hộ khẩu

CÔNG TY LUẬT DEHA
Số: 01/2022 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–
.Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2022

GIẤY GIỚI THIỆU

 Kính gửi: – Công an Huyện………

 Giới thiệu ông, bà (5): Bà Nguyễn Thị H

 Chức vụ: Nhân viên công ty

 Được cử đến (6): Công an Huyện…….

 Về việc: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp sổ hộ khẩu

 Mong Quý cơ quan giúp đỡ ông, bà : Bà Nguyễn Thị H hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn./.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày
22/06/2022
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký tên, đóng dấu)

  

  

 tag: maẫu form tải download doc cổ phần