Category Archives: Blog

Pháp lý 1/500 là gì

Pháp lý 1/500 là gì Khái niệm quy hoạch 1/500 hay bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 rất quan trọng đối với tính pháp lý của các dự án. Vì vậy, căn cứ theo khoản 2, điều 30, Luật quy hoạch đô thị năm 2009: “Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết thì được thể hiện [.]