Category Archives: Blog

Biện pháp khắc phục hậu quả

Biện pháp khắc phục hậu quả Điều 28 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Điều 28. Các biện pháp khắc phục hậu quả và nguyên tắc áp dụng 1. Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm: a) Buộc khôi phục [.]