Thẩm quyền công bố hiến pháp thuộc về ai

 Thẩm quyền công bố hiến pháp thuộc về ai ?

 Điều 88 Hiến pháp 2013 quy định

 “Điều 88. Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;”

 Như vậy, người thẩm quyền công bố hiến pháp đó là chủ tịch nước.