Quy định về công bố thông tin doanh nghiệp

 Công bố là gì

 Có thể hiểu một cách đơn giản công bố chính là thông báo, công khai để mọi người được biết.

 Công bố tiếng anh là gì

 Công bố: announced

 Quy định về công bố thông tin doanh nghiệp

 Chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng được thực hiện theo quy định tại Điều 120 Luật Chứng khoán 2019 quy định về việc công bố thông tin của công ty đại chúng như sau:

 “Điều 120. Công bố thông tin của công ty đại chúng

 1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

 a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

 b) Báo cáo thường niên;

 c) Báo cáo tình hình quản trị công ty;

 d) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

 đ) Thông tin khác theo quy định của pháp luật.

 […]

 3. Công ty đại chúng phải công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 a) Sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư;

 b) Có thông tin liên quan đến công ty ảnh hưởng lớn đến giá chứng khoán và cần phải xác nhận thông tin đó.”

 Theo đó, Công ty đại chúng phải công bố thông tin định kỳ về một hoặc một số nội dung sau đây:

 – Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý;

 – Báo cáo thường niên;

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty;

 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;

 – Thông tin khác theo quy định của pháp luật.