Định luật bảo toàn electron là gì

Định luật bảo toàn electron là gì

 Trong phản ứng oxi hoá – khử, số mol electron mà chất khử cho bằng số mol electron mà chất oxi hoá nhận

  • Tổng số mol e nhường = tổng số mol e nhận.
  • Định luật bảo toàn e có thể được áp dụng với các phản ứng riêng hoặc tổng hợp nhiều phản ứng.

 Sử dụng tính chất này để thiết lập các phương trình liên hệ, giải các bài toán theo phương pháp bảo toàn electron.

 * Nguyên tắc

 Viết 2 sơ đồ: sơ đồ chất khử nhường e và sơ đồ chất oxi hoá nhận e.

 * Một số chú ý

 – Chủ yếu áp dụng cho bài toán oxi hóa khử các chất vô cơ

 – Có thể áp dụng bảo toàn electron cho một phương trình, nhiều phương trình hoặc toàn bộ quá trình.

 – Xác định chính xác chất nhường và nhận electron. Nếu xét cho một quá trình, chỉ cần xác định trạng thái đầu và trạng thái cuối số oxi hóa của nguyên tố, thường không quan tâm đến trạng thái trung gian số oxi hóa của nguyên tố.

 – Khi áp dụng PP bảo toàn electron thường sử dụng kèm các PP bảo toàn khác (bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố).

 – Khi cho KL tác dụng với dung dịch HNO3 và dung dịch sau phản ứng không chứa muối amoni: nNO3 = tổng số mol e nhường (hoặc nhận).

Cách giải bài tập với định luật bảo toàn e

  • Bước 1: Xác định chất khử và chất oxi hoá.
  • Bước 2: Viết các quá trình khử và quá trình oxi hoá.
  • Bước 3: Sử dụng biểu thức của định luật bảo toàn e: necho=nenhan để giải.

  

  

  

  

  

  

 Tag: proton