Định luật lambert beer là gì

Định luật lambert beer là gì

 ĐL Lambert Beer: trình bày về sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch

 Nội dung định luật lambert beer

 Là sự kết hợp của 2 định luật:

 – ĐL Lambert: Cường độ của một chùm tia sáng đơn sắc khi đi qua một dung dịch chất hấp thụ tỉ lệ nghịch với chiều dày của lớp dung dịch mà nó đi qua:

 It= Io.10-kt

 – ĐL Beer: Sự giảm cường độ dòng sáng khi đi qua 1 dung dịch chất hấp thụ phụ thược vào số lượng các tiểu phân chất hấp thụ mà ánh sáng gặp phải trên đường đi của chùm sáng, nghĩa là phụ thuộc vào nồng độ C của chất hấp thụ:

 k = aC

 – Kết hợp 2 pt của 2 ĐL trên ta có định luật Lambert- Beer:

 Khi chiếu một chùm tia sáng đơn sắc có cường độ Io qua một dung dịch chất hấp thụ có chiều dày 1(cm) nồng độ C (mol/l) thì cường độ tia sáng sẽ giảm đi còn lại It.

 It=Io.10-aCl

 Với It: Cường độ chùm sáng sau khi truyền qua dung dịch

 Io: Cường độ chùm sáng tia tới

 K: Hệ số hấp thụ

 L: Chiều dày dung dịch hấp thụ (cm)

 a: Hằng số hấp thụ

 C: Nộng độ chất hấp thụ (mol/l)

Bài tập về định luật lambert-beer

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: – beer-lambert