Anh h được cấp giấy phép mở đại lý

 Anh H được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh H thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh doanh. Anh H đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

 Đáp án:

 Hành chính

 Lý do

 Trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định là trách nhiệm mà chủ thể phải:

 1) Hành động phù hợp với những yêu cầu của pháp luật hành chính;

 2) Chịu những hậu quả của việc không thực hiện hay thực hiện không đúng các nghĩa vụ của mìn

  

  

  

  

 Tag: anh h được cấp giấy phép mở đại lý, anh q được cấp giấy phép mở đại lý