Trong excel lệnh nào cho phép điều chỉnh lề giấy in

Trong excel lệnh nào cho phép điều chỉnh lề giấy in

 Ở mục menu chọn

 Page Layout -> Margins

Trong excel lệnh nào cho phép điều chỉnh hướng giấy in

 – Bước 1: Chọn File -> Page setup sẽ xuất hiện trên hộp thoại.

 – Bước 2: Mở trang page, chọn

 + Portrait: hướng giấy đứng.

 + Landscape: hướng giấy ngang.