Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải

Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải & Hướng dẫn giải bài tập lập bảng cân đối kế toán

 Bài tập 1: 

 Giả sử 1 doanh nghiệp A mới thành lập với số vốn ban đầu là 600 triệu đồng tiền mặt. Khi được cấp giấy phép.

 Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp này vào ngày thành lập:

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Tiền mặt 600.000.000 Vốn CSH 600.000.000
Tổng tài sản 600.000.000 Tổng nguồn vốn 600.000.000

 Giả sử trong tháng 1/2008 có một số nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. Doanh nghiệp này bắt đầu tiến hành mua văn phòng công ty có giá: 500.000.000 đồng và thanh toán bằng 20% tiền mặt, còn lại nợ chưa thanh toán
 2. Doanh nghiệp nhập kho 100.000.000 đồng hàng hóa và thanh toán bằng tiền mặt
 3. Vay 200.000.000 để thanh toán cho người bán
 4. Nộp 200.000.000 tiền mặt vào ngân hàng
 5. Thanh toán cho người bán 100.000.000 đồng bằng tiền gửi ngân hàng

 Hãy lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

 Lời giải:

 Nghiệp vụ 1: Mua văn phòng giá 500.000.000 thanh toán 20% bằng tiền mặt, số còn lại nợ chưa thanh toán.

 Nghiệp vụ này liên quan đến 3 đối tượng

 • Văn phòng công ty: tài sản tăng 500.000.000 đồng
 • Tiền mặt : tài sản giảm 100.000.000 đồng
 • Nợ phải trả cho người bán: nguồn vốn tăng 400.000.000 đồng

 Nghiệp vụ 2: Nhập kho 100.000.000 tiền hàng và thanh toán bằng tiền mặt

 Giải thích: nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến 2 đối tượng

 • Hàng hóa: tài sản tăng 100.000.000 đồng
 • Tiền mặt: tài sản giảm 100.000.000 đồng

 Nghiệp vụ 3: Vay 200.000.000 để thanh toán cho người bán

 • Vay ngân hàng: nguồn vốn tăng 200.000.000 đồng
 • Nợ người bán: nguồn vốn giảm 200.000.000 đồng

 Nghiệp vụ 4: nộp 200.000.000 tiền mặt vào ngân hàng

 • Tiền mặt: tài sản giảm 200.000.000 đồng
 • Tiền gửi ngân hàng: tài sản tăng 200.000.000 đồng

 Nghiệp vụ 5: Thanh toán người bán 100.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

 • Nợ người bán: nguồn vốn giảm 100.000.000 đồng
 • Tiền gửi ngân hàng: Tài sản giảm 100.000.000 đồng

 Sắp xếp nội dung kinh tế (đơn vị tính 1.000 đồng)

 Tiền mặt

 đầu kỳ: 600.000

 tăng trong kỳ: 0

 giảm trong kỳ: 400.000

 tồn cuối kỳ: 200.000

 Vay ngắn hạn

 đầu kỳ: 0

 tăng trong kỳ 200.000

 giảm trong kỳ 0

 tồn cuối kỳ: 200.000

 Tiền gửi ngân hàng

 đầu kỳ: 0

 tăng trong kỳ 200.000

 giảm trong kỳ 100.000

 tồn cuối kỳ: 100.000

 Nợ phải trả người bán

 đầu kỳ: 0

 tăng trong kỳ 400.000

 giảm trong kỳ 300.000

 tồn cuối kỳ: 100.000

 Hàng tồn kho

 đầu kỳ: 0

 tăng trong kỳ 100.000

 giảm trong kỳ 0

 tồn cuối kỳ:  100.000

 Vốn CSH

 đầu kỳ: 600.000

 tăng trong kỳ 0

 giảm trong kỳ 0

 tồn cuối kỳ: 600.000

 TSCĐ (văn phòng công ty)

 đầu kỳ: 0

 tăng trong kỳ 500.000

 giảm trong kỳ 0

 tồn cuối kỳ: 500.000

 Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp A:

Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền
Tiền mặt 200.000 Vay ngắn hạn 200.000
Tiền gửi ngân hàng 100.000 Phải trả người bán 100.000
Hàng tồn kho 100.000 Vốn CSH 600.000
Văn phòng 500.000
Tổng tài sản 900.000 Tổng nguồn vốn 900.000

 Bài tập số 2:

 Một công ty được thành lập với số vốn ban đầu như sau:

 1. Máy móc thiết bị do cổ đông góp vốn 800.000.000 đồng
 2. Tiền góp chuyển vào tài khoản ngân hàng 200.000.000

 Lập bảng cân đối kế toán

 Lời giải: 

 đơn vị 1.000 đồng

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRÀ và VỐN CSH
Tiền gửi ngân hàng 200.000
Máy móc thiết bị 800.000 Vốn CSH 1.000.000
Tổng tài sản 1.000.000 Tồng nguồn vốn 1.000.000

 Bài tập số 3:

 Tình hình tài sản của 1 doanh nghiệp tính đến cuối kỳ như sau (đơn vị 1.000 đồng)

 1. Tiền gửi ngân hàng 25.000.000
 2. Nợ người bán 50.000.000
 3. Người mua nợ 25.000.000
 4. Lãi chưa phân phối 20.000.000
 5. Nguồn vốn kinh doanh 500.000.000
 6. Phương tiện vận tải 300.000.000
 7. Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.000
 8. Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000
 9. Hàng gửi bán 20.000.000
 10. TSCĐ hữu hình 410.000.000
 11. Nguyên vật liệu 75.000.000
 12. Công cụ dụng cụ 5.000.000
 13. Thành phẩm 25.000.000
 14. Tiền mặt 15.000.000

 Hãy lập bảng cân đối kế toán theo dữ liệu bên trên

 Lời giải:

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Nợ ngắn hạn ngân hàng 300.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 Nợ người bán 50.000
Người mua nợ 25.000 Nguồn vốn kinh doanh 500.000
Nguyên vật liệu 75.000 Lãi chưa phân phối 20.000
Công cụ dụng cụ 5.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
Thành phẩm 25.000
Hàng gửi đi bán 20.000
Máy móc thiết bị 410.000
Phương tiện vận tải
Tổng tài sản 900.000 Tổng nguồn vốn 900.000

 Bài tập số 4:

 Tình hình tài sản của 1 công ty đến cuối năm 2021 như sau (đơn vị: đồng)

 1. Lãi chưa phân phối 20.000.000
 2. Nguồn vốn kinh doanh 500.000.000
 3. Phương tiện vận tải 300.000.000
 4. Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000.000
 5. Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000.000
 6. Hàng gửi đi bán 20.000.000
 7. TSCĐ hữu hình 410.000.000
 8. Nguyên vật liệu 75.000.000
 9. Công cụ dụng cụ 5.000.000
 10. Thành phẩm 25.000.000
 11. Tiền mặt 15.000.000
 12. Tiền gửi ngân hàng 25.000.000
 13. Nợ người bán 50.000.000
 14. Người mua nợ 25.000.000

 Đầu năm 2022 doanh nghiệp có các nghiệp vụ phát sinh:

 1. Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 10.000.000 đồng
 2. Doanh nghiệp dùng lãi chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 20.000.000 đồng
 3. Người mua trả nợ 20.000.000 đồng và doanh nghiệp dùng tiền đó trả luôn nợ vay ngắn hạn
 4. Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua CCDC 2.000.000 đồng

 Hãy lập bảng cân đối kế toán, và bảng cân đối tài sản sau mỗi nghiệp vụ phát sinh và nhận xét về tính cân đối của nó

 Lời giải: 

 Đơn vị 1:000 đồng

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 Nợ người bán 50.000
Người mua nợ 25.000 Nguồn vốn kinh doanh 500.000
Nguyên vật liệu 75.000 Lãi chưa phân phối 20.000
Công cụ dụng cụ 5.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
Thành phẩm 25.000
Hàng gửi đi bán 20.000
TSCĐ hữu hình 410.000
Phương tiện vận tải 300.000
Tổng tài sản 900 Tổng nguồn vốn 900.000

 Nghiệp vụ 1: Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 10.000.000 đồng

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 Nợ người bán 50.000
Người mua nợ 25.000 60.000
Nguyên vật liệu 75.000 Nguồn vốn kinh doanh 500.000
85.000 Lãi chưa phân phối 20.000
Công cụ dụng cụ 5.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
Thành phẩm 25.000
Hàng gửi đi bán 20.000
TSCĐ hữu hình 410.000
Phương tiện vận tải 300.000
Tổng tài sản 910 Tổng nguồn vốn 910.000

 Nhận xét: Tài sản tăng và nguồn vốn cũng tăng, thay đổi 2 bên của bảng cân đối kế toán làm tổng tài sản doanh nghiệp gia tăng

 Nghiệp vụ 2: Doanh nghiệp dùng lãi chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 20.000.000 đồng

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 Nợ người bán 60.000
Người mua nợ 25.000 Nguồn vốn kinh doanh 500.000
Nguyên vật liệu 85.000 520.000
Công cụ dụng cụ 5.000 Lãi chưa phân phối 20.000
Thành phẩm 25.000 0
Hàng gửi đi bán 20.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
TSCĐ hữu hình 410.000
Phương tiện vận tải 300.000
Tổng tài sản 910 Tổng nguồn vốn 910.000

 Nhận xét: Nguồn vốn giảm, nguồn vốn tăng. Thay đổi bên nguồn vốn của bảng cân đối kế toán làm tổng tài sản doanh nghiệp không thay đổi

 Nghiệp vụ 3: Người mua trả nợ 20.000.000 đồng và doanh nghiệp dùng tiền đó trả luôn nợ vay ngắn hạn

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 300.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 280.000
Người mua nợ 25.000 Nợ người bán 60.000
5.000 Nguồn vốn kinh doanh 520.000
Nguyên vật liệu 85.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
Công cụ dụng cụ 5.000
Thành phẩm 25.000
Hàng gửi đi bán 20.000
TSCĐ hữu hình 410.000
Phương tiện vận tải 300.000
Tổng tài sản 890 Tổng nguồn vốn 890.000

 Nhận xét: Nguồn vốn giảm, tài sản giảm. Thay đổi 2 bên của bảng cân đối kế toán làm tổng tài sản doanh nghiệp giảm xuống

 Nghiệp vụ 4: Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua CCDC 2.000.000 đồng

TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt 15.000 Vay ngắn hạn ngân hàng 280.000
13.000
Tiền gửi ngân hàng 25.000 Nợ người bán 60.000
Người mua nợ 5.000 Nguồn vốn kinh doanh 520.000
Nguyên vật liệu 85.000 Quỹ khen thưởng phúc lợi 30.000
Công cụ dụng cụ 5.000
7.000
Thành phẩm 25.000
Hàng gửi đi bán 20.000
TSCĐ hữu hình 410.000
Phương tiện vận tải 300.000
Tổng tài sản 890 Tổng nguồn vốn 890.000

 Nhận xét: tài sản tăng, tài sản giảm. Thay đổi 1 bên tài sản của bảng cân đối kế toán làm tổng tài sản doanh nghiệp không đổi.

Bài tập lập bảng cân đối kế toán tự giải

 Bài tập số 1:

 Một công ty được thành lập với số vốn ban đầu

 1. Tài sản cố định hữu hình do cổ đông góp là 500.000.000 đồng
 2. Tiền do cổ đông góp chuyển vào tài khoản tiền gửi vào tk ngân hàng công ty là 200.000.000 đồng
 3. Nguyên vật liệu cổ đông góp là 300.000.000 đồng

 Hãy lập bảng cân đối kế toán của công ty

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: lý hợp nhất hoàn thiện