Các trường hợp di chúc vô hiệu

 Bộ luật dân sự 2015 không có khái niệm di chúc vô hiệu mà chỉ có trường hợp di chúc không có hiệu lực. Vậy, các trường hợp di chúc không có hiệu lực gồm nhưng trường hợp nào. Quý khách hãy tham khảo bào viết dưới đây của Luật DeHa.

 Các trường hợp di chúc vô hiệu 

 Di chúc không hợp pháp hoặc không có hiệu lực thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 – Người lập di chúc không minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;

 – Người lập di chúc bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép khi lập di chúc

 – Nội dung của di chúc vi phạm điều cấm của luật,  trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc trái quy định của luật.

 – Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không được lập thành văn bản và không  được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

 – Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ nhưng không có người làm chứng lập thành văn bản và không có công chứng hoặc chứng thực.

 – Di chúc miệng bị vô hiệu nếu không đáp ứng điều kiện: Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

 Di chúc vô hiệu khi nào 

 Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

 – Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

 – Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 – Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

 Di chúc vô hiệu một phần

 Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

 Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

 Trên đây là tổng hợp các trường hợp di chúc không hợp pháp, di chúc không có hiệu lực pháp luật để quý khách tham khảo.

 1 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.