Định luật bảo toàn khối lượng là gì

 Bảo toàn khối lượng là định luật được học từ lớp 8.

Định luật bảo toàn khối lượng là gì

 Định luật bảo toàn khối lượng hay còn có tên gọi khác là định luật Lomonosov – Lavoisier.

 Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng: “Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng”

Công thức định luật bảo toàn khối lượng

 Giả sử có phản ứng: A + B → C + D

 Định luật bảo toàn khối lượng được viết như sau : m+ mB = mC + mD

Bài tập định luật bảo toàn khối lượng

 Bài 1: Cho phương trình hóa học: C + O2 → CO2 . Biết khối lượng C đem đốt cháy là 12 gam, khối lượng CO2 thu được là 44 gam. Khối lượng O2 đã phản ứng là

 Lời giải:

 Theo định luật bảo toàn khối lượng:

 moxi = 44 – 12 = 32 gam.

 Bài 15 định luật bảo toàn khối lượng

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: về nội dung cách tính nâng cao giải thích áp dụng 10 thí nghiệm