Hóa đơn điện tử có thu hồi được không

Hóa đơn điện tử có thu hồi được không

 Căn cứ theo Khoản 2, Điều 20, Thông tư 39/2013/TT-BTC, đối với hóa đơn đã lập và giao cho khách hàng nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc hóa đơn đã lập và giao cho khách hàng nhưng bên mua chưa kê khai thuế, phát hiện sai sót sẽ phải hủy hóa đơn.

 Trước khi hủy hóa đơn, hai bên cần lập biên bản để thu hồi những hóa đơn sai sót. Như vậy, theo quy định này, doanh nghiệp cần thu hồi hóa đơn trong trường hợp:

  • Trường hợp hóa đơn sai sót đã lập, đã giao cho khách hàng nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Trường hợp hóa đơn sai sót đã lập và giao cho bên mua, cả hai bên chưa kê khai thuế.

Cách thu hồi hóa đơn điện tử đã phát hành

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

 Số 0123/BBTHHĐ

 Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 Hôm nay, ngày… tháng… năm 20.., đại diện hai bên gồm có:

 BÊN A: ……………………………

 Địa chỉ: ………………………..

 Điện thoại: …………………….        MST: …………………….

 Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

 BÊN B: Công ty …………………….

 Địa chỉ: ………………………..

 Điện thoại: …………………….        MST: …………………….

 Do Ông (Bà): ………………………. Chức vụ: …………………

 Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/13P số ……. ngày ………. để xóa bỏ theo quy định và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn GTKT3/001, ký hiệu: AA/13P số ………..ngày …………..

 Lý do thu hồi: ……………………………………………………….

 Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký, Ghi rõ họ tên)                                                         (Ký, Ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

 Tag: 2021 mới bb