Luật giáo dục là gì – Luật giáo dục do cơ quan nào ban hành

Luật giáo dục là gì

 Luật giáo dục là bộ luật quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc dân, của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Luật giáo dục do cơ quan nào ban hành

 Quốc hội