Tư pháp là gì – Lập pháp hành pháp tư pháp là gì

 Hệ thống pháp luật là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của xã hội chúng ta và nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó được cho là công bằng, hiệu quả, hiệu quả và kịp thời.

Tư pháp là gì

 Tư pháp sẽ có chức năng công việc tổ chức giữ gìn, bảo vệ pháp luật.

Lập pháp hành pháp tư pháp là gì

 Theo thuyết tam quyền phân lập thì quyền lực nhà nước bao gồm: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong đó lập pháp là xây dựng pháp luật, ban hành pháp luật; hành pháp là thi hành pháp luật và tư pháp là giữ gìn, bảo vệ pháp luật, xử lý các việc vi phạm pháp luật.

 3 quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp phải hoạt động theo nguyên tắc độc lập, có điều kiện kiểm tra và giám sát lẫn nhau, tạo ra sự cân bằng giữa các quyền để đảm bảo được quyền lực nhà nước.

Cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp ở Việt Nam

 Trong đó, quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp hiến, quyền lập pháp. Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Tòa án nhân dân thực hiện quyền tư pháp.