Mẫu giấy triệu tập ly hôn

 Về mẫu giấy triệu tập ly hôn, căn cứ vào thông tư 119/2021/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Theo đó sẽ sử dụng mẫu giấy triệu tập ly hôn sẽ gồm 3 liên như sau:

……………………………………………….

 Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập Tự do Hạnh phúc

 (Liên 1)

 ………….. , ngày ……. tháng ……. năm …………

 GIẤY  TRIỆU TẬP

 (Lần thứ ………………) ­

 Cơ quan…………………………………………..

 yêu cầu……………………………………………

 Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): …………………………………………………………………..

 Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………….

 Nơi ở hiện nay:………………………………

 Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………………..năm…………………………..

 có mặt tại ……………………………để ………………………………..

 và gặp …………………………..

………………………………………………Số: …………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập Tự do Hạnh phúc

 (Liên 2)

 ………. , ngày ……. tháng ……. năm ………….

 GIẤY  TRIỆU TẬP

 (Lần thứ ………………) ­

 Cơ quan………………………………………………….

 yêu cầu……………………………………………………….

 Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): ………………………………………………

 Nơi tạm trú: ………………………………………………………

 Nơi ở hiện nay:…………………………………………………….

 Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………………..năm……………………………………………

 có mặt tại……………………. để…………………………………………………….

 Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp…………………….

 Ghi chú: Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo Giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật. Trường hợp người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải theo quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự.

………………………………………………

 Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập Tự do Hạnh phúc

 (Liên 3)

 ……… , ngày ……. tháng ……. năm …………

 Kính gửi:…………………………………………………………………………..
Cơ quan…………………………………………………….

 Đề nghị……………………………………………………..

 chuyển Giấy triệu tập lần thứ…………………..số  ………….. ngày …… tháng …… năm………….

 của ……………………….cho………………………………..

 Yêu cầu …………………………………

 ký nhận và chuyển lại cho……………………….

 Ngày………tháng…….năm……….

NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP

 (Ký, ghi rõ họ tên)

  

  

  

  

  

 Tag: mẫu giấy triệu tập ly hôn