Mẫu biên bản thỏa thuận ly hôn

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———————–

 VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN

  

 Hôm nay, Ngày… tháng… năm…., tại………………………………. Chúng tôi gồm:

 Bên thứ nhất (sau đây còn gọi là bên A): Ông………, sinh năm……, mang chứng minh nhân dân số……cấp ngày……tại……, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……

 Bên thứ hai (sau đây còn gọi là bên B): Bà……. , sinh năm……, mang chứng minh nhân dân số…….cấp ngày……tại……, đăng ký hộ khẩu thường trú tại:……

 Ông……và bà…… đã ly hôn theo “Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự” số……….do Tòa án nhân dân….cấp ngày……..

 Hai bên tự nguyện lập và ký Thỏa thuận chia tài sản theo những nội dung như sau

 ĐIỀU 1

 TÀI SẢN THỎA THUẬN

 – Tài sản thỏa thuận trong văn bản là ngôi nhà và thửa đất thuộc giấy chứng nhận quyển………..số…………

 – Cụ thể như sau:………………………………………………………………….

 ĐIỀU 2

 NỘI DUNG THỎA THUẬN

 1. Bên A và bên B thống nhất: bên B …………. được …………………………….

 2. Bên B đã bàn giao và bên A đã nhận đủ số tiền……………… trước khi lập văn bản này.

 3. Sau khi thỏa thuận chia tài sản này được công chứng, Bên B có quyền sở hữu/ sử dụng toàn bộ ngôi nhà nêu trên theo các quy định của Pháp luật.

 4. Việc giao nhận tài sản do các bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

 5. Ngoài tài sản chung là ngôi nhà đã nêu tại điều 1, hai bên không còn tài sản chung nào khác.

 ĐIỀU 3

  ĐĂNG KÝ TÀI SẢN

 Bên B có nghĩa vụ thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

 ĐIỀU 4

 NGHĨA VỤ NỘP PHÍ, LỆ PHÍ

 Các khoản phí và lệ phí liên quan đến thỏa thuận chia tài sản này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.

 ĐIỀU 5

 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Những thông tin về nhân thân và tài sản ghi trong Thỏa thuận chia tài sản này là đúng sự thật;

 2. Tại thời điểm lập văn bản này – bên A, bên B chưa nhập phần quyền sở hữu của mình đối với tài sản thỏa thuận vào khối tài sản chung với người khác;

 3. Thỏa thuận chia tài sản này là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của ai trong số hai bên.

 ĐIỀU 6

 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc lập và ký văn bản này;

 2. Hiệu lực của văn bản này được tính từ thời điểm công chứng. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thỏa thuận chia tài sản này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, có chứng nhận của Văn phòng công chứng……….., và phải được lập trước khi bên B tiến hành đăng ký tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật;

 3. Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỎA THUẬN

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: biên mẫu phim