Người đại diện pháp luật là gì – Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật là gì

 Người đại diện theo pháp luật là người được quy định là có thẩm quyền, để đại diện cho một cá nhân hay tổ chức, doanh nghiệp nào đó thực hiện (xác lập) các giao dịch hay hành vi dân sự, hành chính… (như ký hợp đồng, tham dự phiên tòa…).

 Người đại diện theo pháp luật tiếng anh là gì ? Legal representative

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 Khoản 1 Điều 12 LDN 2020 quy định “người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”. 

 Từ định nghĩa này có thể thấy:

 – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhất thiết phải là một cá nhân;

 – Người đại diện theo pháp luật đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của doanh nghiệp;

 – Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp trong tố tụng tại Tòa án và trước Trọng tài.

Người đại diện theo pháp luật có được ủy quyền

 Hoàn toàn có thể ủy quyền cho một cá nhân khác có đủ điều kiện năng lực hành vi dân sự để tiến hành thực hiện giao dịch dân sự

Mẫu giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 —–ooo0ooo—–

 GIẤY ỦY QUYỀN

 Bên ủy quyền (Bên A):……………………………………………………………………..

 Ông (Bà):………………………………………………………………………………………….

 Chức danh: Giám đốc

 Là người đại diện theo pháp luật của………………………………………………………

 Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………….

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………..Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày………………

 Bên nhận ủy quyền (Bên B):

 Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………..

 Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….

 Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………………………

 Do Công an……………………Cấp ngày: ……/…./……..

 Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

 Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

 Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

 ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

 Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

 ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

 2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

 3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

 ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

 ….……. ngày …… tháng …… năm ……

Bên ủy quyền

 (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 NGUYỄN VĂN A

Bên nhận ủy quyền

 (ký, ghi rõ họ tên)

 NGUYỄN THỊ B

Tra cứu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp

 Truy cập website dangkykinhdoanh.gov.vn

 sau đó tra cứu theo tên doanh nghiệp, hoặc mã số thuế ….

Thay đổi người đại diện theo pháp luật có phải thông báo với cơ quan thuế không

 Theo quy định của Nghị định số 83/2013/NĐ- CP về việc thay đổi bổ sung thông tin đăng ký thuế. Nếu trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật thì phải thông báo tới cơ quan thuế trong thời gian là 10 ngày bằng văn bản.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

 DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 * Thành phần hồ sơ:

 – Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT);

 – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

 – Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);

 – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật);

 – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty);

 – Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp);

 – Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt thì:

 + Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Quyết định của chủ sở hữu công ty được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 + Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Quyết định vàBản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 + Đối với công ty cổ phần: Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị được thay bằng Bản sao hợp lệ quyết định chỉ định người đại diện tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu số: 08-MST

 (Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ________________________

 TỜ KHAI

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,

 hợp tác xã

□ Tổ chức □ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh □ Cá nhân □ Khác
  1. Tên người nộp thuế:
  2. Mã số thuế:
  1. Địa chỉ trụ sở chính:
  2. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

 4a. Tên:

 4b. Mã số thuế:

 4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

 Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu (1) Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

 Ví dụ:

 – Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

 – ….

124 Lò Đúc – Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

 Ví dụ:

 – Bảng kê BK02-ĐK-TCT

 – ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc …

 Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

 Họ và tên: ………..

 Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng….. năm….

 NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 Ghi chú:

 – Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

 – Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

 – Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

 TÊN DOANH NGHIỆP
——–

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 Số: …………..

 … …, ngày… … tháng… … năm … …

 THÔNG BÁO

 Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

 Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………………………..

 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Người đại diện theo pháp luật cũ1:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ……………

 Chức danh: ………………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày: …………………… /……. /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: ……….

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 □ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):………………….

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………

 Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

 2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi2:

 Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….. Giới tính: ………………

 Chức danh: …………………………………………………………………………………………………….

 Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ………………..  Quốc tịch: …………………………………..

 Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 □ Chứng minh nhân dân                                           □ Căn cước công dân

 □ Hộ chiếu                                                              □ Loại khác (ghi rõ):……………………

 Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………

 Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……………….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………

 Quốc gia: ………………………………………………………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:

 Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

 Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………………

 Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………..

 Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………………

 Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………….

 Điện thoại (nếu có):…………………………………………. Fax (nếu có): …………………………..

 Email (nếu có): ……………………………………………… Website (nếu có): ………………………

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Trường hợp người đại diện pháp luật giữ một trong các chức danh theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp thì ghi: Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về người quản lý doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY/CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi họ tên)3

 ______________________

 1,2 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật

 3 Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm …

 QUYẾT ĐỊNH

 Về việc thay đổi …

  

 CHỦ SỞ HỮU

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

 – Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH …….;

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà …… (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh: … … sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh: … …

 Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

 Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

 Chức danh: … … …

 Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

 Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

 Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

 Địa chỉ thường trú: … … …

 Địa chỉ liên lạc: … …

 Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                                                        
– Như điều 3;
– Phòng ĐKKD-Sở KH&ĐT (đề đăng ký);
Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

 Deha law là văn phòng luật sư chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp nói chung và dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật nói riêng. Với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng để phục vụ quý khách

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và phục vụ.

  

  

  

  

  

  

 Tag: thuê chuyển