Luật trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào

Luật trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào

 Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017.

Luật trẻ em có bao nhiêu quyền

 Luật trẻ em có 25 quyền theo danh sách từ điều 12 đến điều 36 luật trẻ em 2016

Theo luật trẻ em tháng nào được quy định là tháng hành động vì trẻ em

 Đã thành thông lệ, tháng 6 hàng năm – Tháng Hành động Vì trẻ em

Theo luật trẻ em độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em

 Trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Câu hỏi trắc nghiệm về luật trẻ em 2016

 Câu 1Luật Trẻ em đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 05/4/2015
 2. Ngày 04/5/2015
 3. Ngày 05/4/2016
 4. Ngày 04/5/2016

 Đáp án: c (Ngày 05/4/2016)

 Câu 2: Kết cấu của Luật Trẻ em bao gồm bao nhiêu Chương, bao nhiêu Điều?

 1. 7 Chương với 105 Điều
 2. 7 Chương với 106 Điều
 3. 7 Chương với 107 Điều
 4. 7 Chương với 108 Điều

 Đáp án: b (7 Chương với 106 Điều)

 Câu 3: Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 01/6/2016
 2. Ngày 06/6/2016
 3. Ngày 06/6/2017
 4. Ngày 01/6/2017

 Đáp án: d (Ngày 01/6/2017)

 Câu 4: Tại Điều 1 Luật Trẻ em quy định về trẻ em như thế nào?

 1. Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
 2. Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi.
 3. Trẻ em là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
 4. Trẻ em là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

 Đáp án: a (Trẻ em là người dưới 16 tuổi).

 Câu 5: Tại Điều 3 Luật Trẻ em quy định về đối tượng áp dụng của Luật như thế nào?

 1. Cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).
 2. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).
 3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).
 4. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).

 Đáp án: b Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục, gia đình, công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cá nhân là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân).

 Câu 6: Tại Điều 6 Luật Trẻ em quy định về các hành vi bị nghiêm cấm; có bao nhiêu nhóm hành vi bị nghiêm cấm?

 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16

 Đáp án: c (15 nhóm hành vi bị nghiêm cấm).

 Chi tiết tại: https://hocluat.vn/cau-hoi-ban-trac-nghiem-luat-tre-em/

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: xâm hại phòng chống chăm sóc bảo vệ http//luật vn