Thủ tục đổi tên công ty

 Trong quá trình hoạt động trường hợp công ty muốn thay đổi tên thì công ty cần làm thủ tục đổi tên công ty với Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty có trụ sở. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục đổi tên công ty để quý khách tham khảo

 Thủ tục đổi tên công ty

 Để thực hiện thủ tục đổi tên công ty cần có hồ sơ thay đổi tên. Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký ( thông báo thay đổi tên công ty );
  • Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định  của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty;
  • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty nếu người nộp hồ sơ thay đổi tên công ty không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Giấy tờ pháp lý cá nhân của người nộp hồ sơ ( bản sao chứng thực)

 Lưu ý: Hồ sơ thay đổi tên công ty có thể chỉ có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu công ty hoặc chỉ có chữ ký mà không cần đóng dấu công ty.

 Thủ tục thuế khi thay đổi tên công ty

 Đối với những công ty do sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sau khi thực hiện thủ tục thay đổi tên, công ty không cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tên với cơ quan thuế. Đối với những công ty không phải do sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận thì sau khi thay đổi tên, công ty cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tên với cơ quan quản lý thuế.

 Dịch vụ thay đổi tên công ty

 Luật DeHa xin gửi tới quý công ty dịch vụ thay đổi tên công ty uy tín, hiệu quả. Quý khách có nhu cầu thay đổi tên công ty hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty.

 Mẫu thông báo thay đổi tên công ty

TÊN DOANH NGHIỆP

 _________

 Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________________

 …, ngày…. tháng….năm…..

  

  

 THÔNG BÁO

 Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …….

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………… ………………… …………………………………

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        Ngày cấp ……………………………………………………………. Nơi cấp:…………………….

 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): ….

 – Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 – Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

 Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………..

 Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………..

 Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):        Ngày    cấp ………………………………………………………….. Nơi cấp:

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

 – Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển: khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh1: Có □ Không □

 Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

 (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ thông báo thay đổi và gửi kèm)

 ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):……………………

 Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có): ……………………

 Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ……………………………………………

 □ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

 Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

 (Ký và ghi họ tên)1

  

  

 tag: dđổi hàng