Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý

 Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý được hiểu là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo qui định của pháp luật.

 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật, mà không có sự phân biệt giữa các công dân.

 Câu hỏi:

 Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

 A. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau.

 B. Công dân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

 C. Công dân vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.

 D. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

 Đáp án đúng là đáp án C. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là: Công dân nào vi phạm pháp luật cũng phải bị xử lý theo quy định pháp luật.