Các hình thức kỷ luật viên chức

04 hình thức kỷ luật đối với viên chức

 Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

 – Đối với viên chức quản lý:

 + Khiển trách;

 + Cảnh cáo;

 + Cách chức;

 + Buộc thôi việc.

 – Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

 + Khiển trách;

 + Cảnh cáo;

 + Buộc thôi việc.

06 hình thức kỷ luật công chức

 – Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 + Khiển trách;

 + Cảnh cáo;

 + Hạ bậc lương;

 + Buộc thôi việc.

 – Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 + Khiển trách;

 + Cảnh cáo;

 + Giáng chức;

 + Cách chức;

 + Buộc thôi việc.

  

  

  

  

  

  

 Tag: xử bao gồm: gồm mới nhất