Các phương pháp quản lý chủ yếu của Nhà nước về kinh tế bao gồm

 Sự phức tạp về kinh tế đã ngày càng gia tăng trong những thập kỷ gần đây. Việc quản lý nhà nước đang được kiểm soát bởi các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan quản lý, những người có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích của người dân và ngăn chặn bất kỳ hình thức khủng hoảng kinh tế nào.

 Trong những năm gần đây, các quốc gia trên toàn cầu đã và đang có sự phát triển về kinh tế. Do đó, nhu cầu lớn hơn về các công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Có nhiều hệ thống khác nhau đã được tạo ra để thúc đẩy tiến bộ kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống ở những quốc gia này. Mặc dù chúng có thể khác nhau về chức năng và thực hành cụ thể, nhưng chúng đều được thiết kế để giúp cải thiện việc quản lý các nguồn lực nhà nước.

 Các phương pháp quản lý chủ yếu của Nhà nước về kinh tế bao gồm:

 (i) Các phương pháp hành chính

 (ii) Các phương pháp kinh tế

 (iii) Các phương pháp giáo dục

 (iv) Vận dụng tổng hợp các phương pháp quản ký kinh tế của Nhà nước

 (v) Nghệ thuật quản lý kinh tế của nhà nước.