Mẫu quyết định bổ nhiệm các vị trí kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

 Theo điều 53 Luật kế toán 88/2015/QH13 định nghĩa kế toán trưởng

 1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

 2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

 3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

 4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

 CÔNG TY……   

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/20…/QĐ – ………

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngày … tháng … năm 20..

  

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CÔNG TY …..

 V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………………….

 – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

 – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…………………….;

 – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty………………………;

 – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

 – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm

 Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

 Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

 Số CMND/Hộ chiếu: ………………

 Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

 …………………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

 …………………………………………………………….

 Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

 Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 – Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

 – Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

 – Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

 Và các quyền:

 – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

 – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

 – Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

 – Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 – Như điều 3

 – Lưu VP

                                                           T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                       CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cty tnhh

CÔNG TY TNHH …

 …..***…..

 Số: …/20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …..***…..

 Hà Nội, ngày tháng năm 20….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CÔNG TY TNHH……………..

 V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty….

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ………………….

 – Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH …… ;

 – Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH…… ;

 – Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

 – Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Nay bổ nhiệm

 Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

 Sinh ngày:…./…./………………. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

 CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. do công an ……….. cấp ngày: …/…/….

 Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………………..

 Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………….

 Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH………………………

 Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 – Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

 – Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

 – Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

 Và các quyền:

 – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

 – Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

 – Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

 – Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

 Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

 – Như Điều 3

 – Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 CHỦ TỊCH

 Từ 2 mẫu bổ nhiệm kế toán công ty này, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh để tạo ra những mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cho những vị trí khác nhau như: mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng trường học, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng cơ quan nhà nước, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hợp tác xã

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bằng tiếng anh

 [COMPANY’S NAME]

 

 [POSITION TO BE APPOINTED]

 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

 Independence – Freedom – Happiness

 __________________

          [PLACE OF ISSUE], [DATE OF ISUE]

  DECISION

 Regarding the appointment of Chief Accountant

 POSITION OF APPOINTOR

 Pursuant to:

 The Company’s charter;

 Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. [NUMBER OF THE DECISION] dated [DATE];

 The business demands;

 The employee’s ability, attitude and achievements;

 The appointment proposal of [PROPOSER] dated [DATE];

 Minute of Meeting No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

 Resolution No. [NUMBER] of [ISSUING BODY] dated [DATE].

  

 DECIDES

 1.        To appoint Mr/Ms. [NAME OF EMPLOYEE]

 ID No. [NUMBER]

 Date of birth: [DATE]

 To be the Chief Accountant of the Company from [DATE OF APPOINTMENT].

 2.         Rights and responsibilities of Chief Accountant:

 –           To establish and manage the accounting system of the Company, manage and record all financial and accounting data related to business activities of the Company.

 –           To establish and maintain financial reports, accounting books and tax records of the Company in accordance with legal regulations and Company’s charter.

 –           To establish, manage and guide the implementation the financial and accounting standards and regulations issued by the Government for the compliance of units and all staff of the Company.

 –           Regularly inspect the implementation of financial and accounting regulations of units and staff of the Company to guarantee the strict compliance with financial and accounting standards and regulations.

 –           To manage accounting staff and implement the training to update information regularly.

 –           Other rights and responsibilities of Chief Accountant as guided by the Company Director or as prescribed in other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

 3.        Mr./Ms. [FULL NAME OF APPOINTED PERSON] is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to take the position of Chief Accountat from [DATE OF APPOINTMENT].

 4.        This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. [NAME OF RELEVANT PEOPLE], [OTHER UNITS/DEPARTMENTS OF THE COMPANY IF ANY] are responsible to implement this Decision.

 [POSSITION OF THE APPOINTOR]

 (full name and signature)

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

TÊN CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ —-oo0oo—-
……….., ngày … tháng …. năm …..

 QUYẾT ĐỊNH

 (V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
  • Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  ………………….  số ………………… cấp ngày ……………………….
  • Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
  • Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

 QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

 Singh ngày: ……………….                 Dân tộc:  ……………               Quốc tịch: ……………….

 Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

 HKTT: …………………………

 Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

 Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty

 Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

  • Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán.
  • Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

 Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:
Như điều 4 : để chấp hành;
Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);
Lưu văn phòng Công ty./.
………………………., ngày … tháng …. năm …..
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công đoàn

LĐLĐ QUẬN ……………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ……………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                Số:          /QĐ-CĐCS Thủ Đức, ngày …. tháng …..năm ……..

 QUYẾT ĐỊNH

 Phân công Kế toán Công đoàn

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ……………………………………..

 Căn cứ  vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

 Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn ……………….

 QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phân công đồng chí ……………………………….. – phụ trách Kế toán Công đoàn ………………………………………. trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

 Điều 2. Đồng chí ………………………………………. có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………

 Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn …………………………………………. Và đồng chí …………………………………chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Nơi nhận:                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH

 – Như điều 3;                                                                                     CHỦ TỊCH

 – Lưu.

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: toán\ site:vozforums com 2021 maẫu tải 2019 2018 doc 2015 mtv mới nhất download 2017 cổ phần biểu bô nhiêm đinh sở