Tìm hiểu khái niệm 3 phương pháp quản lý con người

 Cách thức quản lý con người liên tục thay đổi khi các công nghệ mới ra đời. Có nhiều cách mà người sử dụng lao động có thể quản lý nhân viên của họ, hoặc để bảo vệ họ khỏi căng thẳng và lo lắng trong công việc, hoặc để cung cấp cho ban quản lý hiểu rõ hơn về hiệu suất của các thành viên trong nhóm của họ.

Phương pháp quản lý con người theo thuyết x là

 – Nhà quản trị phải chịu trách nhiệm tổ chức các doanh nghiệp hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu về kinh tế trên cơ sở các yếu tố như: tiền, vật tư, thiết bị, con người.

 – Đối với nhân viên, cần chỉ huy họ, kiểm tra, điều chỉnh hành vi của họ để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

 – Dùng biện pháp thuyết phục, khen thưởng, trừng phạt để tránh biểu hiện hoặc chống đối của người lao động đối với tổ chức.

 Tóm lại: Phương pháp quản lý con người theo thuyết x là phân chia công việc thành những phần nhỏ dễ làm, dễ thực hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác.

Phương pháp quản lý con người theo thuyết y là

 Để cấp dưới thực hiện một số quyền tự chủ nhất định và tự kiểm soát cá nhân trong quá trình làm việc.

Phương pháp quản lý con người theo thuyết z là

 Người quản lý quan tâm và lo lắng cho nhân viên của mình như cha mẹ lo lắng cho con cái

 Chú ý đào tạo và phát triển năng lực của cán bộ công nhân viên.

 Đánh giá nhân viên phải toàn diện, rõ ràng, cẩn trọng và có biện pháp kiểm soát tế nhị, mềm dẻo, giữ thể diện cho người lao động.