Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không

 Theo quy định về người thừa kế tại điều 676 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

 Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 Như vậy, con của người chết để lại di sản (không kể con trong giá thú hay con ngoài giá thú ) là người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết để lại di sản khi chia thừa kế theo pháp luật.

 Trường hợp chia thừa kế theo di chúc nếu con ngoài giá thú không có tên trong di chúc thì con vẫn được nhận thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc theo quy định tại điều 669 BLDS 2015 dưới đây:

 Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

 Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

 1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

 2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

 Như vây, con chưa thành niên, con đã thành niên mà mất khả năng lao động là người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dụng của di chúc. Do đó, trường hợp con ngoài giá thú của người chết là người chưa thành niên, người đã thành niên nhưng mất khả năng lao động thì dù họ không có tên được hưởng thừa kế theo di chúc thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật.

 Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật về thừa kế hãy liên hệ với Luật DeHa để được tư vấn. Xin cảm ơn./.

 

 

 

 tag: con ngoài dã thú