Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản không

 Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. 

 Thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế

 Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản; người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản.

 Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng, kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

 Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ————————

 VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

 Tại Phòng Công chứng số ……….. Tỉnh/Thành phố ………

 Tôi là (ghi rõ họ và tên): ………………………………………..

 Sinh ngày: ……./……./………..

 Chứng minh nhân dân số: ……………… cấp ngày ……/……./…… tại …….

 Hộ khẩu thường trú : ……………………………………………………………………

 (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

 Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) …………. của ông(bà) …… chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân ……. cấp ngày …../……/………

 Di sản mà tôi được thừa kế là: ……………………………………………………

 Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

 Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

 Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

 (ký và ghi rõ họ tên)

 tag: đơn bị