Mẫu giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu

CÔNG TY ………

 ———-

  

 V.v: Đăng ký độc quyền nhãn hiệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ———-

  

 …….,  ngày …..tháng ….. năm ……..

  

 GIẤY ỦY QUYỀN

 Tôi, người ký tên dưới đây: …………………. – Chức vụ: ……………….. – Đại diện của …………………..   – MST: ……………có địa chỉ tại ………………………………………………………………………….

 Bằng văn bản này ủy quyền cho: ……………………

 Được thay mặt chúng tôi trong việc tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu và các công việc khác có liên quan đến các việc đăng ký nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 Theo đó, CÔNG TY được phép thay mặt chúng tôi lập các giấy tờ, ký tên vào các tài liệu, xác nhận vào các bản dịch, nộp hay thu lại các giấy tờ, tài liệu, nộp các khoản lệ phí…. nói chung, làm tất cả những việc cần thiết cho việc đăng ký nói trên.

 Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày lập giấy ủy quyền cho đến khi có kết quả cuối cùng của việc đăng ký.

 Chúng tôi xin cam đoan mọi tài liệu cũng như những thông tin mà chúng tôi cung cấp cho CÔNG TY là hoàn toàn đúng sự thật và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tài liệu và các thông tin đó.

Nơi nhận:                                                         

  • Như trên
  • Lưu: Văn thư./

  

CÔNG TY………………………….

 Giám đốc

  

  

  

 ………………………

  

  

  

  

 Tag: mẫu giấy ủy quyền thương hiệu