Trái phiếu doanh nghiệp là gì – Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là gì

 Là 1 tờ giấy vay nợ của doanh nghiệp với các nhà đầu tư. Doanh nghiệp sẽ phải trả 1 khoản lãi cho nhà đầu tư theo định kỳ (thường sẽ là 1 năm).

 Người mua trái phiếu chỉ là chủ nợ, không có quyền can thiệp vào hoạt động kinh doanh, định hướng chiến lược công ty.

Các loại trái phiếu doanh nghiệp

 a) Trái phiếu không chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền;

 b) Trái phiếu chuyển đổi: là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền.

Đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp

 1. Kỳ hạn trái phiếu: do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt phát hành căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp và tình hình thị trường.

 2. Khối lượng phát hành: do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và khả năng huy động của thị trường trong từng thời kỳ.

 3. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu

 a) Đối với trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, đồng tiền phát hành là đồng Việt Nam;

 b) Đối với trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành;

 c) Đồng tiền sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu cùng loại với đồng tiền phát hành.

 4. Mệnh giá trái phiếu

 a) Trái phiếu phát hành tại thị trường trong nước, mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam hoặc bội số của 100.000 (một trăm nghìn) đồng Việt Nam.

 b) Mệnh giá của trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

 5. Hình thức trái phiếu

 a) Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử;

 b) Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt phát hành theo quy định tại thị trường phát hành.

 6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu

 a) Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi;

 b) Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng;

 c) Doanh nghiệp quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định này phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

So sánh trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu chính phủ Trái phiếu doanh nghiệp
Đơn vị phát hành Nhà nước (Ngân hàng nhà nước, kho bạc, bộ tài chính…) Doanh nghiệp tư nhân
Mục đích phát hành Bù đắp thiếu hụt ngân sách tạm thời, phục vụ cho các mục đích công Phục vụ mục tiêu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc giải quyết vấn đề tài chính
Lãi suất Thường giữ ở mức cố định Cố định hoặc thả nổi tùy vào doanh nghiệp phát hành
Kỳ hạn Thường kéo dài trong trung hạn (5-12 năm) hoặc dài hạn (12-30 năm) Thường kéo dài trong ngắn hạn (1-3 năm)
Khả năng bảo toàn vốn Rất cao, gần như tuyệt đối Tương đối
Rủi ro Rủi ro cực thấp, chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái Rủi ro ở mức trung bình, chủ yếu đến từ khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp phát hành
Khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu (trái phiếu chuyển đổi) Không

Cách mua trái phiếu doanh nghiệp

  • Mua trực tiếp tại công ty phát hành trái phiếu
  • Mua qua bên thứ 3 như: qua ngân hàng, công ty chứng khoán, nhà phân phối
  • Đầu tư gián tiếp thông qua quỹ đầu tư

Rủi ro khi mua trái phiếu doanh nghiệp

 Có nhiều rủi ro khác nhau mà các nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi mua trái phiếu doanh nghiệp. Chúng bao gồm tín dụng, lãi suất, thanh khoản và rủi ro vỡ nợ.

 Rủi ro phổ biến nhất là rủi ro vỡ nợ, đó là khi tổ chức phát hành không hoàn trả đúng hạn. Các nhà đầu tư nên xem xét các yếu tố khác như xếp hạng tín dụng trước khi đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quy định về đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

 Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nào được phát hành trái phiếu

 Doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

Quy trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp phát hành chuẩn bị hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 2. Doanh nghiệp phát hành công bố thông tin trước đợt phát hành theo quy định tại Điều 22 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 3. Doanh nghiệp phát hành tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 15 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 4. Doanh nghiệp phát hành công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu và báo cáo kết quả phát hành theo quy định tại Điều 23 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 5. Doanh nghiệp phát hành thực hiện lưu ký trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 6. Doanh nghiệp phát hành thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định tại Điều 17 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 7. Doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin và báo cáo định kỳ kể từ khi hoàn thành đợt phát hành trái phiếu cho đến khi đáo hạn trái phiếu theo quy định tại Điều 24 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.

 Hồ sơ phát hành trái phiếu

 1. Hồ sơ phát hành trái phiếu do doanh nghiệp phát hành chuẩn bị, bao gồm:

 a) Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

 b) Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP;

 c) Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu (nếu có);

 d) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;

 đ) Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có).

 2. Hồ sơ phát hành trái phiếu thành nhiều đợt ngoài các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

 a) Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt;

 b) Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, tình hình sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trước nếu đợt phát hành sau cách đợt phát hành trước từ 06 tháng trở lên.

 3. Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trong hồ sơ phát hành trái phiếu quy định tại điểm d khoản 1 Điều này phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Báo cáo tài chính được kiểm toán là báo cáo chấp thuận toàn phần hoặc có ý kiến ngoại trừ. Trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ, doanh nghiệp phải giải thích về yếu tố ngoại trừ và ảnh hưởng của yếu tố này đến khả năng trả nợ gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp.

 a) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính mà chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính bán niên hoặc báo cáo tài chánh 09 tháng của năm tài chính trước liền kề được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc công ty kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu;

 b) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ, báo cáo tài chính được kiểm toán gồm báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liền kề năm phát hành và báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty mẹ năm trước liền kề năm phát hành.

  

  

  

  

  

  

 Tag: traái gì? 2020 đâu nay tục