Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp nào

 Hiệu lực của di chúc là vấn đề quan trọng để xác định di chúc đó có giá trị hay không. Luật DeHa xin chia sẻ quy định về hiệu lực của di chúc để quý khách tham khảo.

 Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp nào

 Khoản 2 điều 643 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

 2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

 a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

 b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

 Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

 3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

 4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

 5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

 Di chúc chung vợ chồng có hiệu lực khi nào

 Bộ luật dân sự 2015 không còn quy định về di chúc chung của vợ chồng. Vậy nếu vợ chồng có để lại di chúc thì hiệu lực của di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực khi nào.

 Khoản 1 Điều 643 Bộ luật dân sự quy định:

 1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

 Như vậy, trong trường hợp vợ chồng để lại di chúc chung thì di chúc chung của vợ chồng sẽ có hiệu lực toàn bộ kể từ thời điểm bên sau cùng chết. Trường hợp 1 bên vợ hoặc chồng chết trước khi phần di chúc của người chết trước trong di chúc chung có hiệu lực pháp luật, phần di chúc của người còn sống không có hiệu lực.

 Di chúc hợp pháp vẫn có thể không có hiệu lực

 Di chúc bằng văn bản hợp pháp vẫn có thể không có hiệu lực pháp luật nếu:

 – Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

 – Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.