Thủ tục chứng thực di chúc tại ubnd xã

 Di chúc có thể công chứng hoặc chứng thực tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lập di chúc cư trú. Luật DeHa xin chia sẻ thủ tục lập di chúc tạo ubnd xã để bạn tham khảo.

 Thủ tục lập di chúc tại xã / Thủ tục chứng thực di chúc tại ubnd xã

  Bước 1: Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

 – Bước 2: Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố.

 – Bước 3: Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình.

 -Bước 4: Người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

 Lưu ý: Nếu người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

 * Các giấy tờ cần chuẩn bị

 – Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu của người lập di chúc và người hưởng di sản;

 – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất;

 – Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản nếu tài sản đó phải đăng kí quyền sở hữu: đăng ký xe ô tô/ xe máy; sổ tiết kiệm….

 Mẫu di chúc có chứng thực của ubnd xã

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
DI CHÚC

 Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …

 Tôi là: …………………………………………………..

 Sinh ngày:……………………………………………..

 CCCD số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:………………

 Hộ khẩu thường trú tại:……………………………

 Chỗ ở hiện tại:……………………………………….

 Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau: mẫu di chúc có chứng thực của UBND xã

 Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:…………………………………

 Các giấy tờ, chứng từ sở hữu tài sản được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………………

 Nay tôi lập Di chúc này để định đoạt tài sản của tôi như sau:

 Sau khi tôi qua đời:

 Họ và tên Ông (Bà)………………………………

 Sinh Ngày:……………………………………………

 CMND số:………………Nơi cấp:…………….Ngày cấp:………………

 Hộ khẩu thường trú tại:……………………………..

 Chỗ ở hiện tại:…………………………………………

 Sẽ được thừa hưởng di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi như đã nêu trên. Tôi cam kết không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 (Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ, thì di chúc phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời nhân chứng là:

 Ông/bà: ………………………………….

 Sinh Ngày:………………………………

 CMND số:………………Nơi cấp:……………… Ngày cấp:………………..

 Hộ khẩu thường trú tại :………………………………..

 Chỗ ở hiện tại:……………………………………………….

 (Nếu có thêm nhân chứng ghi cụ thể như trên)

 Các nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc hàng những người thừa kế theo Di chúc của tôi hoặc theo pháp luật, họ không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung trong Di chúc của toi, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 Di chúc được lập xong hồi……ngày….tháng….năm…. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không có sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 Di chúc được lập thành… bản, mỗi bản gồm …….trang.

 ….., ngày … tháng … năm ……

                                                                                    Người lập Di chúc
(Ký và ghi rõ họ và tên)

 Ngày ………… tháng ………. năm …………. (Bằng chữ  ……………………………)

 Tại ………………………………………………………………………………………… (5). Tôi (6) …………………………………………….., là (7) ………………………

 Chứng thực

 – Ông/bà ………………………. Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (8) số………… đã tự nguyện lập di chúc này và đã cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của di chúc.

 – Tại thời điểm chứng thực, ông/bà …………………. minh mẫn, sáng suốt, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, tự nguyện lập di chúc và đã ký/điểm chỉ (9) vào di chúc này trước mặt tôi.

 Di chúc này được lập thành …… bản chính (mỗi bản chính gồm …..tờ, ….trang); giao cho người lập di chúc …… bản; lưu tại UBND xã/phường/thị trấn 01 (một) bản.

 Số chứng thực ………… quyển số ………. (10) – SCT/HĐ,GD

 Ngày ………… tháng ………. năm ………….

 Người thực hiện chứng thực ký, đóng dấu (11)

 (Cán bộ tư pháp ghi lời chứng thực theo mẫu trên)