Định luật bảo toàn năng lượng là gì

Định luật bảo toàn năng lượng là gì

 Định luật đó nói rằng nói rằng năng lượng không thể được tạo ra cũng như không bị phá hủy, mà chỉ được chuyển từ dạng này sang dạng khác.

Định luật bảo toàn năng lượng của ai

 Định luật này được đề xuất và thử nghiệm đầu tiên bởi Émilie du Châtelet.

Định luật bảo toàn năng lượng tiếng anh là gì

 Conservation of energy

Định luật bảo toàn năng lượng lớp 10

 

  

  

  

  

  

  

 Tag: newton