Mẫu hợp đồng tư vấn đấu thầu

 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

 (Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

 _____, ngày ___ tháng ___ năm ____

 Hợp đồng số: _______

 Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu]

 Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án]

 – Căn cứ1 _____________ [Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội];

 – Căn cứ1 ____________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội];

 – Căn cứ1 ___________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu];

 – Căn cứ Quyết định số _____ ngày ___ tháng ___ năm _____ của ____ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm _____ của bên mời thầu;

 – Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm _____;

 Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

 Chủ đầu tư

 Tên chủ đầu tư ________ [Ghi tên chủ đầu tư]

 Đại diện là ông/bà: __________________________________________________________

 Chức vụ: __________________________________________________________________

 Địa chỉ: ___________________________________________________________________

 Điện thoại: ________________________________________________________________

 Fax: _____________________________________________________________________

 E-mail: ___________________________________________________________________

 Tài khoản: ________________________________________________________________

 Mã số thuế: _______________________________________________________________

 Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

 Nhà thầu

 Tên nhà thầu _______ [Ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

 Đại diện là ông/bà: _________________________________________________________

 Chức vụ: __________________________________________________________________

 Địa chỉ: ___________________________________________________________________

 Điện thoại: ________________________________________________________________

 Fax: _____________________________________________________________________

 E-mail: ___________________________________________________________________

 Tài khoản: ________________________________________________________________

 Mã số thuế: _______________________________________________________________

 Giấy ủy quyền số ___ ngày ___ tháng ___ năm ____ (trường hợp được ủy quyền).

 Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau:

 Điều 1. Đối tượng hợp đồng

 Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu”.

 Điều 2. Hồ sơ hợp đồng

 Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:

 1. Văn bản hợp đồng;

 2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu, trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;

 3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;

 4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

 5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể;

 6. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn;

 7. Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu;

 8. Các tài liệu có liên quan.

 Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

 1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;

 2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;

 3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;

 4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

 Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

 1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định tại ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

 2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà _______ [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

 Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

 1. Giá hợp đồng: ________________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng được ký bằng hai hoặc ba đồng tiền khác nhau thì ghi rõ giá trị bằng số và bằng chữ của từng đồng tiền đó, ví dụ: 5 triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ và mười tỷ đồng Việt Nam)]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.

 2. Thời hạn thanh toán:

 ________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng).

 _________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.

 _________ [Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp thuận báo cáo cuối cùng.

 Tổng số tiền thanh toán _______________ [Ghi giá trị và đồng tiền]

 [Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra được nêu chi tiết tại Phụ lục C].

 3. Phương thức thanh toán:

 Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 ĐKCT

 Điều 6. Loại hợp đồng

 Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.

 Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng

 [Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Khoản 2 Mục 1 BDL, HSDT và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

 Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ____________ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 ĐKCT].

 2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

 Hợp đồng được lập thành _____ bộ, chủ đầu tư giữ ______ bộ, nhà thầu giữ _____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư

 [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

 PHỤ LỤC

 Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu

 Phụ lục B: Nhân sự của nhà thầu

 Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu

  

  

  

  

  

  

 Tag: tương tự mới nhất mẫu