Tìm hiểu môn lý luận nhà nước và pháp luật

Nhận định đúng sai lý luận nhà nước và pháp luật

 Mọi quy tắc xử sự tồn tại trong xã hội có Nhà nước đều là pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Các quan hệ xã hội của chúng ta được điều chỉnh bơi các quy phạm đao đức và các quy phạm pháp luật, mà các quy phạm đạo đức thì có thể được thể chế hóa và đưa lên thành các quy phạm pháp luật nhưng không phải quy phạm đạo đức nào cũng được dưa lên thành luật cả. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội cho nên các quy tắc ứng xử được coi là các chuẩn mực đạo đứa đó đó không nhất thiết phải được xem là pháp luật mà nó song song tồn tại trong xã hội.

 Tùy vào các kiểu Nhà nước khác nhau mà bản chất Nhà nước có thể là bản chất giai cấp hoặc bản chất xã hội.

 => Nhận định này Sai. Nhà nước nào cũng mang bản chất giai cấp.

 Nhà nước là một bộ máy cưỡng chế đặc biệt do giai cấp thông trị tổ chức ra và sử dụng để thể hiện sự thống trị đối với xã hội.

 => Nhận định này Đúng. Nhà nước là một bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác, là công cụ bạo lực để duy trì sự thống trị của giai cấp

 Nhà nước trong xã hội có cấp quản lý dân cư theo sự khác biệt về chính trị, tôn giáo, địa vị giai cấp.

 => Nhận định này Sai. Đặc điểm cơ bản của Nhà nước là phân chia dân cư theo lãnh thổ, tổ chức thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ trong phạm vi biên giới quốc gia.

 Chức năng lập pháp của Nhà nước là hoạt động xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Quyền lập pháp là quyền làm luật, xây dựng luật và ban hành những văn bản luật trên tất cả các lĩnh vực của xã hội.

 Chức năng tư pháp của Nhà nước là mặt hoạt động bảo vệ pháp luật.

 => Nhận định này Sai. Chức năng tư pháp là chức năng của Nhà nước có trách nhiệm duy trì , bảo vệ công lý và trật tự pháp luật.

 Xem thêm tại: https://hocluat.vn/cau-hoi-nhan-dinh-dung-sai-ly-luan-nha-nuoc-va-phap-luat/

Trắc nghiệm lý luận nhà nước và pháp luật

 Các quan điểm, học thuyết về nhà nước nhằm:

 a/ Giải thích về sự tồn tại và phát triển của nhà nước.

 b/ Che đậy bản chất giai cấp của nhà nước.

 c/ Lý giải một cách thiếu căn cứ khoa học về nhà nước.

 d/ Bảo vệ nhà nước của giai cấp thống trị.

 Trong xã hội công xã thị tộc, quyền lực quản lý xuất hiện vì:

 a/ Nhu cầu xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi.

 b/ Nhu cầu tổ chức chiến tranh chống xâm lược và xâm lược.

 c/ Nhu cầu quản lý các công việc chung của thị tộc.

 d/ Nhu cầu trấn áp giai cấp bị trị.

 Quyền lực trong xã hội công xã thị tộc và quyền lực của nhà nước khác nhau ở:

 a/ Nguồn gốc của quyền lực và cách thức thực hiện.

 b/ Nguồn gốc, tính chất và mục đích của quyền lực.

 c/ Tính chất và phương thức thực hiện quyền lực.

 d/ Mục đích và phương thức thực hiện quyền lực.

 Lựa chọn quá trình đúng nhất về sự ra đời của nhà nước.

 a/ Sản xuất phát triển, tư hữu hình thành, phân hóa giai cấp, xuất hiện nhà nước.

 b/ Ba lần phân công lao động, phân hóa giai cấp, tư hữu xuất hiện, xuất hiện nhà nước.

 c/ Sản xuất phát triển, tư hữu xuất hiện, đấu tranh giai cấp, xuất hiện nhà nước.

 d/ Ba lần phân công lao động, xuất hiện tư hữu, mâu thuẫn giai cấp, xuất hiện nhà nước.

 Theo quan điểm Mác xít, nhà nước hình thành khi và chỉ khi:

 a/ Xuất hiện các giai cấp khác nhau trong xã hội

 b/ Hình thành các hoạt động trị thủy.

 c/ Nhu cầu tổ chức chiến tranh và chống chiến tranh.

 d/ Hình thành giai cấp và đấu tranh giai cấp.

 Xem thêm tại: https://hocluat.vn/cau-hoi-trac-nghiem-mon-ly-luan-chung-nha-nuoc-va-phap-luat/

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

 Lý luận về nhà nước và pháp luật được coi là các tri thức cơ bản, bao quát toàn bộ đời sống nhà nước và pháp luật. Nắm vững những nội dung cơ bản này sẽ giúp cho bạn đọc có điều kiện cần thiết để tiếp thu các kiến thức chuyên ngành trong khoa học pháp lý, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 Giáo Trình Lý Luận Về Nhà Nước Và Pháp Luật đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu lý luận chung về nhà nước và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của học sinh, sinh viên.

 Mua giáo trình tại: https://tiki.vn/giao-trinh-ly-luan-ve-nha-nuoc-va-phap-luat-p432205.html

  

  

  

  

  

 Tag: lí pdf