Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn

 Lực hấp dẫn là một trong những lực quan trọng nhất trong vật lý. Nó được sử dụng để giải thích nhiều hiện tượng, chẳng hạn như tại sao vật thể rơi, cách tên lửa hoạt động và thậm chí làm thế nào con người có thể bay.

Định luật vạn vật hấp dẫn – Lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn

 Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. Lực hấp dẫn phổ biến nhất và có nhiều ý nghĩa thực tiễn nhất là lực hấp dẫn giữa trái đất và các vật trên trái đất.

 Định luật vạn vật hấp dẫn là một định luật vật lý phát biểu rằng mọi vật đều hút mọi vật khác bằng một lực tỷ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là

 Fhd = (G*

 m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm,

 r là khoảng cách giữa chúng;

 G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn.

Ứng dụng của định luật vạn vật hấp dẫn

 Định luật vạn vật hấp dẫn đã được sử dụng để giải thích tại sao các vật thể lại rơi xuống. Nó cũng giải thích lý do tại sao mọi người trải qua trọng lượng khi họ đứng trên một cái cân.

  

  

  

  

  

  

 Tag: cuộc sống newton bài tập quy sách so sánh cu lông