Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là

Ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật

 –  Tạo ra sự thống nhất cao về ý chí, hành động và nhận thức của mọi người

 –  Tạo cơ hội cho mọi người phát triển mối quan hệ xã hội

 –  Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, tổ chức tốt các hoạt động xã hội

Mối quan hệ giữa kỉ luật và dân chủ là

 Dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau: Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào những công việc chung. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả

Hãy phân tích và chứng minh nhận định dân chủ và kỉ luật là sức mạnh của một tập thể

 Dân chủ là để mọi người thể hiện và phát huy tiềm năng trí tuệ của mình đóng góp vào những công việc của tập thể, dân chủ tạo ra hoạt động công khai; kỉ luật là điều kiện tạo nên tính thống nhất trong hành động. Kỉ luật là điều kiên đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; phát huy dân chủ và kỉ luật là khai thác có hiệu quả tiềm năng cả quần chúng, là sức mạnh của một tập thể biết đoàn kết, thống nhất trong hành động để đạt hiệu quả trong công việc.

  

  

  

  

  

  

 Tag: tạp pháp biểu ở sở kỷ quân đội làm báo trạng chính nhà nước online câu chuyện giải bài gdcd 9 giữ nghiêm giảng gia quốc tế