Định luật hacđi vanbec phản ánh sự

 Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

 A. Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối

 B. ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gentrong quần thể ngẫu phối

 C. mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối

 D. mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối

 Đáp án:

 Định luật Hac đi Vanbec phản ánh sự ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gentrong quần thể ngẫu phối. Trong 1 quần thể lớn, ngẫu phối, nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi qua các thế hệ

  

  

  

  

  

 Tag: định luật hacđi vanbec phản ánh sự, định luật hacđi-vanbec phản ánh sự