Ngày thành lập ngành công an

Ngày thành lập công an xã

 Lực lượng Công an xã ra đời khi Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 438 ngày 10/10/1950 về “Tổ chức Ban Công an xã”. Thực tế đã khẳng định lực lượng Công an xã trực tiếp gần dân nhất, nắm và giải quyết tình hình an ninh, trật tự nhanh nhất tại cộng đồng dân cư. Luật Công an nhân dân năm 2018 đã quy định: “Công an xã là một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân Việt Nam”, điều này đã chứng minh được tầm quan trọng của lực lượng công an xã trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

 Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an xã luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam, đóng góp nhiều thành tựu tích cực trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ngày thành lập ngành công an

 Ngày 19/8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, Công an nhân dân Việt Nam ra đời.
Tên gọi của những tổ chức Công an Việt Nam đầu tiên ở 3 miền là: Sở Liêm phóng Bắc Bộ, Sở Trinh sát Trung Bộ và Quốc gia tự vệ Cuộc Nam Bộ. Tuy tên gọi ban đầu có khác nhau, nhưng đây là những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trấn áp các tổ chức phản cách mạng, phản động, giữ gìn trật tự an ninh xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Tiếp đó, ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL thống nhất các lực lượng Liêm phóng, Cảnh sát, Trinh sát, Quốc gia tự vệ cuộc trong toàn quốc thành “Việt Nam Công an Vụ” nằm trong Bộ Nội vụ và cử đồng chí Lê Giản làm Giám đốc Nha Công an Việt Nam. Ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 121-NgĐ về tổ chức Việt Nam Công an Vụ, quy định tổ chức bộ máy của Công an có 3 cấp: Công an Việt Nam, Công an kỳ và Công an tỉnh.

 

 Hình ảnh chiến sĩ công an ngày thành lập công an nhân dân

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: hình ảnh nào 19 8 kỷ niệm bài phát biểu chi