Doanh nghiệp h kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất

 Doanh nghiệp H kinh doanh mở rộng qui mô sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, giảm tỉ lệ người thất nghiệp. Việc làm của doanh nghiệp H thể hiện ý nghĩa phát triển kinh tế đối với

 Đáp án:

 Xã hội

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: doanh nghiệp h kinh doanh mở rộng quy mô sản xuất