Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

 Hiện nay, chưa một văn bản pháp luật nào về hóa đơn điện tử có quy định bắt buộc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử phải có đóng dấu.

 Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu treo không

 Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, hệ thống hóa đơn điện tử cho phép kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy không nhất thiết phải có dấu của người bán.

Hóa đơn điện tử không có dấu tích xanh

 Là hóa đơn điện tử chưa được ký bằng chữ ký số, căn cứ theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì hóa đơn chưa được ký bằng chữ ký số là hóa đơn không hợp lệ

Công văn miễn đóng dấu trên hóa đơn điện tử

 https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-25313-CTHN-TTHT-2021-mien-chu-ky-tren-hoa-don-dien-tu-Cuc-Thue-Ha-Noi-481439.aspx

  

  

  

  

  

 Tag: cách thể