Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

Cách tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ

 Bước 1: Truy cập: https://hoadondientu.gdt.gov.vn/

 

 Bước 2: Nhập thông tin

 Nhập các thông tin bắt buộc bao gồm:

 – MST người bán

 – Loại hóa đơn

 – Ký hiệu hóa đơn

 – Số hóa đơn

 – Tổng tiền thanh toán

 – Mã capcha

 Bước 3: Tìm kiếm và đối chiếu kết quả

 Trên đây là quy định về Cách tra cứu hóa đơn GTGT có hợp pháp, hợp lệ.

 Ngoài ra bạn còn có thể kiểm tra hddt trên phần mềm hđdt đang sử dụng

Hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ

 Theo khoản 3 điều 3 thông tư số 32/2011/TT-BTC

 Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

 Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

 b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Hóa đơn điện tử in ra giấy có hợp lệ không

 Tính hợp lệ của hóa đơn in ra giấy nếu tuân thủ các quy định sau:

 1. Nguyên tắc chuyển đổi

 Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

 Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế tóan theo quy định của Luật Kế tóan. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế tóan phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này.

 2. Điều kiện

 Hóa đơn điện tử chuyển sang hóa đơn giấy phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

 b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

 c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

 3. Giá trị pháp lý của các hoá đơn điện tử chuyển đổi

 Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

 4. Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi

 Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử không có dấu tích xanh có hợp lệ không

 Hóa đơn điện tử có dấu tích xanh là hóa đơn được ký bằng phần mềm chữ ký số điện tử. Đó là 1 điều kiện tiên quyết của việc xác định hóa đơn hợp lệ

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử khác nhau có hợp lệ không

 Ngày lập hóa đơn và ngày ký số trên hóa đơn không bắt buộc trùng nhau.

Hóa đơn điện tử không có ngày ký có hợp lệ không

 Theo quy định về nội dung bắt buộc thể hiện trên hóa đơn điện tử đã nêu trên cho thấy, hóa đơn điện tử bắt buộc phải có ngày lập nhưng không bắt buộc có ngày ký

  

  

  

  

  

 Tag: biết