Link Giáo trình luật sở hữu trí tuệ đại học luật Hà Nội

 Luật sở hữu trí tuệ là một bộ luật điều chỉnh quyền sở hữu các tác phẩm nghệ thuật và sáng tạo. Nó đề cập đến việc bảo vệ những sáng tạo của trí óc như các tác phẩm văn học và nghệ thuật bao gồm sách, bài hát, tranh và tác phẩm điêu khắc.

 Giáo trình cung cấp một cái nhìn tổng thể về các chủ đề liên quan đến luật sở hữu trí tuệ. Nó bao gồm các cuộc thảo luận về bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp.

 Giáo trình luật sở hữu trí tuệ đại học luật hà nội file pdf

 https://amilawfirm.com/wp-content/uploads/2020/03/Gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-lu%E1%BA%ADt-s%E1%BB%9F-h%E1%BB%AFu-tr%C3%AD-tu%E1%BB%87-Vi%E1%BB%87t-Nam-%C4%90%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-lu%E1%BA%ADt-H%C3%A0-N%E1%BB%99i.pdf

 Thư mục chuyên đề sở hữu trí tuệ

 http://thuvien.hlu.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/SanPham/ThuMucChuyenDe/SoHuuTriTue.pdf

  

  

  

  

  

  

 Tag: 2017 lê nết đh tphcm